សេចក្តី​បំប្រួញ។ បណ្ឌិត​គប្បី​ឲ្យ​ពិស្តារ​យ៉ាងនេះ​ចុះ។ នីវរណ​ទុ​កៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិត គប្បី​ពិចារណា ហើយ​ធ្វើ​យ៉ាងនោះ​ចុះ។

ចប់ នីវរណ​នី​វរ​ណិយ​ទុ​កៈ


នីវរណ​នីវរណ​សម្បយុត្ត​ទុ​កៈ
បដិ​ច្ច​វារៈ


 [២២៧] ធម៌​ជា​នី​វរ​ណៈ និង​ជា​នីវរណ​សម្បយុត្ត អាស្រ័យ​នូវ​ធម៌​ជា​នី​វរ​ណៈ និង​ជា​នីវរណ​សម្បយុត្ត ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ គឺ​ថីនមិទ្ធ​នី​វរ​ណៈ ឧទ្ធច្ច​នី​វរ​ណៈ និង​អវិ​ជា្ជ​នី​វរ​ណៈ អាស្រ័យ​នូវ​កា​មច្ឆ​ន្ទ​នី​វរ​ណៈ នី​វរ​ណៈ​ទាំងអស់ បណ្ឌិត​គប្បី​ធ្វើឲ្យ​ជា​ចក្កៈ​ផង​ចុះ។ ធម៌​ជា​នីវរណ​សម្បយុត្ត និង​ជា​នោ​នី​វរ​ណៈ អាស្រ័យ​នូវ​ធម៌​ជា​នី​វរ​ណៈ និង​ជា​នីវរណ​សម្បយុត្ត ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ គឺ​ពួក​សម្បយុត្ត​កក្ខន្ធ អាស្រ័យ​នូវ​ពួក​នី​វរ​ណៈ។ ធម៌​ជា​នី​វរ​ណៈ និង​ជា​នីវរណ​សម្បយុត្ត​ក្តី ជា​នីវរណ​សម្បយុត្ត និង​ជា​នោ​នី​វរ​ណៈ​ក្តី អាស្រ័យ​នូវ​ធម៌​ជា​នី​វរ​ណៈ និង​ជា​នីវរណ​សម្បយុត្ត ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ គឺ​ថីនមិទ្ធ​នី​វរ​ណៈ ឧទ្ធច្ច​នី​វរ​ណៈ អវិជ្ជា​នី​វរ​ណៈ និង​ពួក​សម្បយុត្ត​កក្ខន្ធ អាស្រ័យ​នូវ​កា​មច្ឆ​ន្ទ​នី​វរ​ណៈ បណ្ឌិត​គប្បី​ធ្វើឲ្យ​ជាច​ក្ក​ផង​ចុះ។ ធម៌​ជា​នី​វណ​សម្បយុត្ត និង​ជា​នោ​នី​វរ​ណៈ អាស្រ័យ​នូវ​ធម៌
ថយ | ទំព័រទី ២០៥ | បន្ទាប់