[៣០៨] ក្នុង​នអារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៤ ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ …ក្នុង​នអធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៤ ក្នុង​នអនន្តរ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៤ ក្នុង​នសម​នន្ត​រប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៤ ក្នុង​នអញ្ញមញ្ញ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ២ ក្នុង​នឧបនិស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៤ ក្នុង​បច្ច័យ​ទាំងអស់ សុទ្ធតែ​មាន​វារៈ៤ ក្នុង​នមគ្គ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៤ ក្នុង​នសម្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ២ ក្នុង​នវិ​ប្ប​យុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ២ ក្នុង​នោ​នត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៤ ក្នុង​នោ​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៤។
 [៣០៩] ក្នុង​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៤ ព្រោះ​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ …ក្នុង​អធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៥ អនុលោម​មាតិកា បណ្ឌិត​គប្បី​ធ្វើ​ផង​ចុះ …ក្នុង​អវិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧។

ចប់ បរាមាស​សម្បយុត្ត​ទុ​កៈ។


បរាមាស​បរា​មដ្ឋ​ទុ​កៈ
បដិ​ច្ច​វារៈ


 [៣១០] បរា​មដ្ឋ​ធម៌ និង​នោប​រា​មាស​ធម៌ អាស្រ័យ​នូវ​បរាមាស​ធម៌ និង​បរា​មដ្ឋ​ធម៌ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ គឺ​ពួក​សម្បយុត្ត​កក្ខន្ធ​ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋាន​រូប​ក្តី អាស្រ័យ​នូវ​បរា​មា​សៈ។ បរា​មដ្ឋ​ធម៌ និង​នោប​រា​មាស​ធម៌ អាស្រ័យ​នូវ​បរា​មដ្ឋ​ធម៌ និង​នោប​រា​មាស​ធម៌ ទើប​កើតឡើង
ថយ | ទំព័រទី ២៦៣ | បន្ទាប់