[៦២] ក្នុង​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ ក្នុង​នអារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ ក្នុង​បច្ច័យ​ទាំងអស់ សុទ្ធតែ​មាន​វារៈ៩ ក្នុង​នោ​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ ក្នុង​នោ​អវិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩។
 [៦៣] ក្នុង​នអារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៦ ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ។ សេចក្តី​បំប្រួញ។ …ក្នុង​នសម​នន្ត​រប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៦ ក្នុង​នអញ្ញមញ្ញ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ២ ក្នុង​នឧបនិស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៦។ សេចក្តី​បំប្រួញ។ …ក្នុង​នមគ្គ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៦ ក្នុង​នសម្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ២ ក្នុង​នវិ​ប្ប​យុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​នោ​នត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៦ ក្នុង​នោ​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៦។
 [៦៤] ក្នុង​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ …ព្រោះ​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ ក្នុង​អធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៥ …អនុលោម​បទ បណ្ឌិត​គប្បី​រាប់​ចុះ …ក្នុង​អវិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩។

ចប់ សញ្ញោជន​សម្បយុត្ត​ទុ​កៈ។


សញ្ញោជន​សញ្ញោ​ជនិយ​ទុ​កៈ
បដិ​ច្ច​វារៈ


 [៦៥] ធម៌​ជា​សញ្ញោជនៈ ទាំង​ជា​ប្រយោជន៍​ដល់​សញ្ញោជនៈ អាស្រ័យ​នូវ​ធម៌​ជា​សញ្ញោជនៈ ទាំង​ជា​ប្រយោជន៍​ដល់​សញ្ញោជនៈ
ថយ | ទំព័រទី ៦០ | បន្ទាប់