[៧៨] ក្នុង​នអារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ។ សេចក្តី​បំប្រួញ។ …ក្នុង​នសម​នន្ត​រប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​នឧបនិស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​នបុ​រេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣។ សេចក្តី​បំប្រួញ។ …ក្នុង​នមគ្គ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​នសម្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​នវិ​ប្ប​យុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​នោ​នត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​នោ​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣។
 [៧៩] ក្នុង​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ ព្រោះ​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ …ក្នុង​អធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ ពួក​អនុលោម​បទ បណ្ឌិត​គប្បី​ធ្វើ​ចុះ …ក្នុង​អវិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩។

ចប់ សញ្ញោជន​សញ្ញោជន​សម្បយុត្ត​ទុ​កៈ។


សញ្ញោជន​វិប្បយុត្ត​សញ្ញោ​ជនិយ​ទុ​កៈ
បដិ​ច្ច​វារៈ


 [៨០] ធម៌​ប្រាសចាក​សញ្ញោជនៈ តែ​ជា​ប្រយោជន៍​ដល់​សញ្ញោជនៈ អាស្រ័យ​នូវ​ធម៌​ដែល​ប្រាសចាក​សញ្ញោជនៈ តែ​ជា​ប្រយោជន៍​ដល់​សញ្ញោជនៈ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ គឺ​ខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋាន​រូប​ក្ដី អាស្រ័យ​នូវ​ខន្ធ១ ដែល​ប្រាសចាក​សញ្ញោជនៈ តែ​ជា​ប្រយោជន៍​ដល់​សញ្ញោជនៈ នូវ​ខន្ធ២ …មាន​បដិសន្ធិ
ថយ | ទំព័រទី ៧៣ | បន្ទាប់