នវេទ​នា​តិ​កន​កុសល​ត្តិ​កៈ


 [៣៩១] ធម៌​មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យ​នូវ​ធម៌​មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ ធម៌​មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យ​នូវ​ធម៌​មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ ធម៌​មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុ​ក្ខម​សុខវេទនា មិនមែន​ជាអកុសល អាស្រ័យ​នូវ​ធម៌​មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ ធម៌​មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល​ក្តី មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុ​ក្ខម​សុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល​ក្តី អាស្រ័យ​នូវ​ធម៌​មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧។
 [៣៩២] ធម៌​មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យ​នូវ​ធម៌​មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ ធម៌​មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យ​នូវ​ធម៌​មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ
ថយ | ទំព័រទី ១៦៩ | បន្ទាប់