បច្ច​នី​យានុ​លោម​ត្តិ​កត្តិក​ប្ប​ដ្ឋាន
នកុ​សល​ត្តិ​កន​វេទនា​ត្តិ​កៈ
កុសល​ត្តិ​កវេទនា​ត្តិ​កៈ


 [៨៩៧] ធម៌​ជាអកុសល ប្រកបដោយ​សុខវេទនា អាស្រ័យ​នូវ​ធម៌​មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ ធម៌​ជា​អព្យាក្រឹត ប្រកបដោយ​សុខវេទនា អាស្រ័យ​នូវ​ធម៌​មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ២។ ធម៌​ជាកុសល ប្រកបដោយ​សុខវេទនា អាស្រ័យ​នូវ​ធម៌​មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ
ថយ | ទំព័រទី ១៩៨ | បន្ទាប់