បច្ច​នី​យានុ​លោម​ទុក​ទុក​ប្ប​ដ្ឋាន
នហេតុ​ទុ​កន​សហេតុក​ទុ​កៈ
ហេតុ​ទុក​សហេតុក​ទុ​កៈ


 [១២១៦] ធម៌​ជាហេតុ ប្រកបដោយ​ហេតុ អាស្រ័យ​នូវ​ធម៌​មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ហេតុ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ ធម៌​មិនមែន​ជាហេតុ ប្រកបដោយ​ហេតុ អាស្រ័យ​នូវ​ធម៌​មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ហេតុ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ ធម៌​ជាហេតុ ប្រកបដោយ​ហេតុ​ក្តី មិនមែន​ជាហេតុ តែ​ប្រកបដោយ​ហេតុ​ក្តី អាស្រ័យ​នូវ​ធម៌​មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ហេតុ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣។ ធម៌​មិនមែន​ជាហេតុ តែ​ប្រកបដោយ​ហេតុ អាស្រ័យ​នូវ​ធម៌​មិនមែន​ជា​មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ហេតុ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១។
 [១២១៧] ក្នុង​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៤ ក្នុង​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៤ ក្នុង​អវិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៤។
 [១២១៨] ធម៌​មិនមែន​ជា​មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ហេតុ ជា​បច្ច័យ​នៃ​ធម៌​មិនមែន​ជាហេតុ តែ​ប្រកបដោយ​ហេតុ ដោយហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ។
ថយ | ទំព័រទី ២៥៣ | បន្ទាប់