​អ្វី​ ​ចោមរោម​សត្វលោក​ ​អ្វី​ ​បិទ​សត្វលោក​ ​សត្វលោក​ ​តែង​ឋិតនៅ​ក្នុង​អ្វី​។​
​[​១៩៣​]​ ​ព្រះមានព្រះភាគ​ត្រាស់​ថា​ ​តណ្ហា​ ​បញ្ជើច​សត្វលោក​ ​ជរា​ ​ចោមរោម​សត្វលោក​ ​មច្ចុ​ ​បិទ​សត្វលោក​ ​សត្វលោក​ ​ឋិតនៅ​ក្នុង​សេចក្តី​ទុក្ខ​។​

​បិ​ហិត​សូត្រ​ ​ទី៨​


​[​១៩៤​]​ ​ទេវតា​ទូល​ថា​ ​អ្វី​ ​បិទ​សត្វលោក​ ​សត្វលោក​ ​ឋិតនៅ​ក្នុង​អ្វី​ ​អ្វី​បញ្ជើច​សត្វលោក​ ​អ្វី​ ​ចោមរោម​សត្វលោក​។​
​[​១៩៥​]​ ​ព្រះមានព្រះភាគ​ត្រាស់​ថា​ ​មច្ចុ​ ​បិទ​សត្វលោក​ ​សត្វលោក​ ​ឋិតនៅ​ក្នុង​សេចក្តី​ទុក្ខ​ ​តណ្ហា​ ​បញ្ជើច​សត្វលោក​ ​ជរា​ ​ចោមរោម​សត្វលោក​។​
ថយ | ទំព័រទី ១០៥ | បន្ទាប់