​គង្គា​បេយ្យាល​


​អសុភ​សញ្ញា​ ​១​ ​មរណសញ្ញា​ ​១​ ​អាហា​រេប​ដិ​កូល​សញ្ញា​ ​១​ ​សព្វ​លោ​កេ​ ​អន​ភិ​រត​សញ្ញា​ ​១​ ​អនិច្ចសញ្ញា​ ​១​ ​អ​និ​ច្ចេ​ទុក្ខ​សញ្ញា​ ​១​ ​ទុ​ក្ខេ​អនត្តសញ្ញា​ ​១​ ​បហា​ន​សញ្ញា​ ​១​ ​វិរាគ​សញ្ញា​ ​១​ ​និរោធ​សញ្ញា​ ​១​ ​រួម​ទាំងអស់​ ​ត្រូវជា​ ​១០គត់​។​ ​

​ចប់​ ​ពោជ្ឈង្គ​សំយុត្ត​ ​និរោធ​វគ្គ​ ​ទី៨​។​


 [​៦៦៩​]​ ​សាវត្ថី​និទាន​។​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​ទន្លេ​គង្គា​ ​មាន​ទំនាប​ទៅ​ខាងកើត​ ​ជម្រាល​ទៅ​ខាងកើត​ ​ឈម​ទៅ​ខាងកើត​ ​យ៉ាងណាមិញ​។​ ​បេ​។​ ​
​និយាយ​អំពី​ទន្លេ​គង្គា​ ​មាន​ទំនាប​ទៅ​ខាងកើត​ ​៦លើក​ ​ទន្លេ​គង្គា​ ​មាន​ទំនាប​ទៅ​រក​សមុទ្រ​ ​៦លើក​ ​ទាំង​ ​៦លើក​ ​២ដងនោះ​ ​រួម​ជា​ ​១២លើក​ ​ហេតុ​នោះ​ ​បាន​ជា​លោក​ឲ្យ​ឈ្មោះថា​ ​វគ្គ​។​

​ចប់​ ​គង្គា​បេយ្យាល​ ​ទី៩​។​

ថយ | ទំព័រទី ៣៣៥ | បន្ទាប់