​ឧទ្ទាន​នៃ​សុ​មន​វគ្គ​នោះ​គឺ​


​រឿង​ទាំងនោះ​មាន​ ​១០​ ​គឺ​រឿង​នាង​សុមនា​រាជកុមារី​ ​១​ ​ចុន្ទី​រាជកុមារី​ ​១​ ​ឧគ្គហ​មេ​ណ្ឌ​កន​ត្តា​ ​១​ ​សីហ​សេនាបតី​ ​១​ ​អានិសង្សទាន​ទាំងឡាយ​ ​១​ ​កាល​ទាន​ ​១​ ​ភោជនាហារ​ ​១​ ​កុលបុត្រ​មាន​សទ្ធា​ ​១​ ​មាតាបិតា​ចង់បាន​កូន​ ​១​ ​ដើមឈើ​ធំ​ ​១​។​
ថយ | ទំព័រទី ៨៨ | បន្ទាប់