[​៦៣​]​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​តថាគត​ពោល​ថា​ ​បាណាតិបាត​ ​មាន​ ​៣​ ​ប្រការ​ ​គឺ​ ​មាន​លោភៈ​ជាហេតុ​ ​១​ ​មាន​ទោសៈ​ជាហេតុ​ ​១​ ​មាន​មោហៈ​ជាហេតុ​ ​១​។​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​តថាគត​ពោល​ថា​ ​អទិន្នាទាន​ ​មាន​ ​៣​ ​ប្រការ​ ​គឺ​ ​មាន​លោភៈ​ជាហេតុ​ ​១​ ​មាន​ទោសៈ​ជាហេតុ​ ​១​ ​មាន​មោហៈ​ជាហេតុ​ ​១​។​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​តថាគត​ពោល​ថា​ ​កា​មេ​សុ​មិច្ឆាចារ​មាន​ ​៣​ ​ប្រការ​ ​គឺ​ ​មាន​លោភៈ​ជាហេតុ​ ​១​ ​មាន​ទោសៈ​ជាហេតុ​ ​១​ ​មាន​មោហៈ​ជាហេតុ​ ​១​។​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​តថាគត​ពោល​ថា​ ​មុសាវាទ​មាន​ ​៣​ ​ប្រការ​ ​គឺ​មាន​លោភៈ​ជាហេតុ​ ​១​ ​មាន​ទោសៈ​ជាហេតុ​ ​១​ ​មាន​មោហៈ​ជាហេតុ​ ​១​។​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​តថាគត​ពោល​ថា​ ​បិ​សុ​ណា​វាចា​ ​មាន​ ​៣​ ​ប្រការ​ ​គឺ​មាន​លោភៈ​ជាហេតុ​ ​១​ ​មាន​ទោសៈ​ជា​ហតុ​ ​១​ ​មាន​មោហៈ​ជាហេតុ​ ​១​។​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​តថាគត​ពោល​ថា​ ​ផរុសវាចា​ ​មាន​ ​៣​ ​ប្រការ​ ​គឺ​ ​មាន​លោភៈ​ជាហេតុ​ ​១​ ​មាន​ទោសៈ​ជាហេតុ​ ​១​ ​មាន​មោហៈ​ជាហេតុ​ ​១​។​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​តថាគត​ពោល​ថា​ ​សម្ផប្បលាប​មាន​ ​៣​ ​ប្រការ​ ​គឺ​ ​មាន​លោភៈ​ជាហេតុ​ ​១​ ​មាន​ទោសៈ​ជាហេតុ​ ​១​ ​មាន​មោហៈ​ជាហេតុ​ ​១​។​
ថយ | ទំព័រទី ១១៨ | បន្ទាប់