មហាវគ្គ អានាបា​នក​ថា​


 [៦៩​] កាល​ភិក្ខុ​ចម្រើន​អា​នា​បាន​ស្ស​តិ​សមាធិ​ មាន​វត្ថុ ១៦ ញាណ​ចំនួន ២២០ ក៏​កើតឡើង គឺ​បរិ​បន្ថ​ញ្ញាណ ៨ ឧបការ​ញ្ញាណ ៨ ឧបក្កិលេស​ញ្ញាណ ១៨ វោទាន​ញ្ញាណ ១៣ សតោ​កា​រិញ្ញាណ ៣២ សមាធិ​ញ្ញាណ ២៤ វិបស្សនាញាណ ៧២​ និ​ព្វិ​ទា​ញាណ ៨ និ​ព្វិ​ទានុ​លោម​ញាណ ៨ និ​ព្វិ​ទាប​ដិ​ប្ប​ស្ស​ទ្ធិ​ញ្ញាណ ៨ វិមុត្តិសុខ​ញ្ញាណ​ ២១។
 [៧០​] បរិ​បន្ថ​ញ្ញាណ ៨ ​;និង​ឧបការ​ញ្ញាណ ៨ តើ​ដូចម្ដេច។ កាម​ឆន្ទៈ ជាស​ត្រូវ​ដល់​សមាធិ​ នេក្ខម្មៈ ជា​ឧបការៈ​ដល់​សមាធិ ព្យាបាទ ជាស​ត្រូវ​ដល់​សមាធិ អព្យាបាទ ជា​ឧបការៈ​ដល់​សមាធិ​ ថីនមិទ្ធៈ ជាស​ត្រូវ​ដល់​សមាធិ អាលោក​សញ្ញា ជា​ឧបការៈ​ដល់​សមាធិ ឧទ្ធច្ចៈ ជាស​ត្រូវ​ដល់​សមាធិ​ អវិ​ក្ខេ​បៈ ជា​ឧបការៈ​ដល់​សមាធិ វិចិកិច្ឆា​
ថយ | ទំព័រទី ៨៣ | បន្ទាប់