យុគ​នទ្ធ​វគ្គ លោកុត្តរ​កថា


 [៩១] ពួក​ធម៌ ជា​លោ​កុត្ត​រៈ តើ​ដូចម្តេច។ សតិ​ប្ប​ដ្ឋាន ៤ សម្ម​ប្ប​ធាន ៤ ឥទ្ធិបាទ ៤ ឥន្រ្ទិយ ៥ ពលៈ ៥ ពោជ្ឈង្គ ៧ មគ្គ​ប្រកបដោយ​អង្គ ៨ អរិយមគ្គ ៤ សាមញ្ញ​ផល ៤ និង​និព្វាន នេះ ពួក​ធម៌ ជា​លោ​កុត្ត​រៈ។
 សំនួរ​ត្រង់​ពាក្យ​ថា លោ​កុត្ត​រៈ តើ​លោ​កុត្ត​រៈ ដោយ​អត្ថ​ដូចម្តេច។ ធម៌​ទាំង ឡាយ​ឆ្លង​នូវ​លោក ឈ្មោះថា​លោ​កុត្ត​រៈ ធម៌​ទាំងឡាយ ឆ្លង​អំពី​លោក ឈ្មោះថា លោ​កុត្ត​រៈ ធម៌​ទាំងឡាយ ឆ្លង​ចាកលោក ឈ្មោះថា​លោ​កុត្ត​រៈ ធម៌​ទាំងឡាយ​ឆ្លង​ពី​លោក ឈ្មោះថា​លោ​កុត្ត​រៈ ធម៌​ទាំងឡាយ​កន្លង​នូវ​លោក ឈ្មោះថា​លោ​កុត្ត​រៈ ធម៌​ទាំងឡាយ​កន្លង​ហើយ​នូវ​លោក ឈ្មោះថា​លោ​កុត្ត​រៈ ធម៌​ទាំងឡាយ​ដ៏​ក្រៃលែង​ក្នុង​លោក ឈ្មោះថា​លោ​កុត្ត​រៈ ធម៌​ទាំងឡាយ រលាស់​ចេញ​ចាកលោក ឈ្មោះថា​លោ​កុត្ត​រៈ ធម៌​ទាំងឡាយ រលាស់​ចេញ​អំពី​លោក ឈ្មោះថា​លោ​កុត្ត​រៈ ធម៌​ទាំងឡាយ រលាស់​ចេញពី​លោក ឈ្មោះថា​លោ​កុត្ត​រៈ ធម៌​ទាំងឡាយ​លះ​ចេញ​ចាកលោក ឈ្មោះថា​លោ​កុត្ត​រៈ ធម៌​ទាំងឡាយ​លះ​ចេញ
ថយ | ទំព័រទី ១៧៩ | បន្ទាប់