[១៨៨] ចរិយា មាន ៨ ដទៃទៀត គឺ​ទស្សន​ចរិយា​នៃ​សម្មាទិដ្ឋិ ១ អភិ​រោបន​ចរិយា​នៃ​សម្មាសង្កប្បៈ ១ បរិ​គ្គ​ហចរិយា​នៃ​សម្មាវាចា ១ សមុដ្ឋាន​ចរិយា​នៃ​សម្មា​កម្មន្តៈ ១ វោទាន​ចរិយា​នៃ​សម្មាអាជីវៈ ១ បគ្គ​ហចរិយា​នៃ​សម្មា​វាយាមៈ ១ ឧបដ្ឋាន​ចរិយា​នៃ​សម្មាសតិ ១ អវិក្ខេប​ចរិយា​នៃ​សម្មាសមាធិ ១ នេះ ចរិយា ៨។

ចប់ ចរិយា​កថា។

ថយ | ទំព័រទី ៣១១ | បន្ទាប់