ឧទ្ទាន​ក្នុង​បដិសម្ភិទា​បក​រណៈ​នោះ គឺ


ញាណ ១ ទិដ្ឋិ ១ អស្សាសៈ ១ ឥន្រ្ទិយ ១ ជាគម្រប់ ៥ នឹង​វិមោក្ខ គតិ ១ កម្ម ១ វិបល្លាស ១ មគ្គ ១ ជាគម្រប់ ១០ នឹង​មណ្ឌៈ យុគ​នទ្ធៈ ១ សច្ចៈ ១ ពោជ្ឈង្គ ១ មេត្តា ១ ជាគម្រប់ ៥ នឹង​វិ​រាគៈ បដិសម្ភិទា ១ ធម្មចក្ក ១ លោ​កុត្ត​រៈ ១ ពលៈ ១ ជាគម្រប់ ១០ នឹង​សុញ្ញៈ បញ្ញា ១ ឥទ្ធិ ១ អភិ​សមយៈ ១ វិវេក ១ ជាគម្រប់ ៥ នឹង​ចរិយា បា​ដិ​ហា​រិយៈ ១ សម​សីសៈ ១ សតិ​ប្ប​ដ្ឋាន ១ វិបស្សនា ១ ជាគម្រប់ ១០ នឹង​មាតិកា។ វគ្គ​ទាំង ៣
ថយ | ទំព័រទី ៣៥៣ | បន្ទាប់