[៧២] សេចក្តី​មិន​រាយមាយ កើតមាន​ក្នុង​សម័យ​នោះ តើ​ដូចម្តេច។ ការឋិតនៅ កា​រតំ​កល់​នៅនឹង ការតាំងនៅ​ស៊ប់ ការ​មិន​ឃ្លេងឃ្លោង ការ​មិន​រាយមាយ​របស់​ចិត្ត សភាព​នៃ​ចិត្ត​មិន​ឃ្លេងឃ្លោង ការ​ស្ងប់​រម្ងាប់ចិត្ត គឺ​សមា​ធិន្ទ្រិយ សមាធិ​ពលៈ សម្មាសមាធិ ណា ក្នុង​សម័យ​នោះ នេះ សេចក្តី​មិន​រាយមាយ កើតមាន​ក្នុង​សម័យ​នោះ។
 [៧៣] មួយទៀត ពួក​អរូបធម៌​ដទៃ​ណា ដែល​កើតឡើង​ដោយ​អាស្រ័យហេតុ រមែង​កើតមាន​ក្នុង​សម័យ​នោះ នេះ​ពួក​ធម៌​ជាកុសល។

ចប់ បទ​ភា​ជនីយ។
ចប់ បឋម​ភាណវារៈ។


 [៧៤] ខន្ធ ៤ កើតមាន​ក្នុង​សម័យ​នោះ អាយតនៈ ២ ធាតុ ២ អាហារ ៣ ឥន្ទ្រិយ ៨ ឈាន​ប្រកបដោយ​អង្គ ៥ មគ្គ​ប្រកបដោយ​អង្គ ៥
ថយ | ទំព័រទី ៣៨ | បន្ទាប់