[២៣៤] ព្រោះ​នោ​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ។ សេចក្តី​បំប្រួញ។ វារៈ១ ក្នុង​សហជាត​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​នក​ម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​នវិ​បា​កប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​នអាហារ​ប្ប​ច្ច័​យ … វារៈ១ ក្នុង​និស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​អត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​អវិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ។
 [២៣៥] ព្រោះ​នោ​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ។ សេចក្ដី​បំប្រួញ។ វារៈ១ ក្នុង​សហជាត​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​នក​ម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​នវិ​បា​កប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​នអាហារ​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​នឥន្រ្ទិយ​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​នឈាន​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​នមគ្គ​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​នសម្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​នវិ​ប្ប​យុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​នោ​នត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ … វារៈ១ ក្នុង​និស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​អត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​អវិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ។

ចប់ បច្ច​នី​យានុ​លោម។
ចប់ បដិ​ច្ច​វារៈ។


សហជាត​វារៈ


 [២៣៦] កុសលធម៌ កើតជា​មួយ​នឹង​កុសលធម៌ រមែង​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ គឺ​ខន្ធ៣ កើតជា​មួយ​នឹង​កុស​លក្ខ​ន្ធ១ ខន្ធ១ កើតជា​មួយ​នឹង​ខន្ធ៣ ខន្ធ២ កើតជា​មួយ​នឹង​ខន្ធ២។
ថយ | ទំព័រទី ១១៨ | បន្ទាប់