[៤៥៧] វារៈ២ ក្នុង​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ … វារៈ២ ក្នុង​អនន្ដរ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​សម​នន្ត​រប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​សហជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​និស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​ឧបនិស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​បុរេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​អា​សេវន​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​កម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​វិបាក​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​អាហារ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​ឥន្រ្ទិយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​ឈាន​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​មគ្គ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​សម្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​វិប្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​អត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​នត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​អវិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ។
 [៤៥៨] វារៈ២ ក្នុង​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ និ​ងន​អធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ។ សេចក្ដី​បំប្រួញ។ … វារៈ២ ក្នុង​អវិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ (វារៈ២ ក្នុង​បច្ច័យ​ទាំងអស់)។
 [៤៥៩] វារៈ២ ក្នុង​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ នអធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ និ​ងន​បុរេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ … វារៈ២ ក្នុង​អនន្តរ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​សម​នន្ត​រប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​សហជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​និស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​ឧបនិស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​អា​សេវន​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​កម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​វិបាក​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​អាហារ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ២ ក្នុង​ឥន្រ្ទិយ​ប្ប​ច្ច័​យ
ថយ | ទំព័រទី ២១៧ | បន្ទាប់