វារៈ៣ ក្នុង​ឥន្រ្ទិយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​ឈាន​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​មគ្គ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​សម្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​វិប្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​អត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​អវិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ។

ចប់ អនុលោម។


 [៤៧៩] អកុសលធម៌ ប្រកប​នឹង​អកុសលធម៌ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ គឺ​មោហៈ ដែល​ច្រឡំ​ដោយ​វិចិកិច្ឆា ច្រឡំ​ដោយ​ឧទ្ធច្ចៈ ប្រកប​នឹង​ខន្ធ​ទាំងឡាយ ដែល​ច្រឡំ​ដោយ​វិចិកិច្ឆា ច្រឡំ​ដោយ​ឧទ្ធច្ចៈ។
 [៤៨០] អព្យាកតធម៌ ប្រកប​នឹង​អព្យាកតធម៌ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ គឺ​ខន្ធ៣ ប្រកប​នឹង​អហេតុក​វិ​បា​កាព្យា​កត​កិរិយា​ព្យាក​តក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ ប្រកប​នឹង​ខន្ធ៣ ខន្ធ២ ប្រកប​នឹង​ខន្ធ២ ខន្ធ៣ ប្រកប​នឹង​វិ​បា​កាព្យា​កតក្ខន្ធ១ ក្នុង​ខណៈ​នៃ​អហេតុកប្បដិសន្ធិ ខន្ធ១ ប្រកប​នឹង​ខន្ធ៣ ខន្ធ២ ប្រកប​នឹង​ខន្ធ២។ សេចក្ដី​បំប្រួញ។
 [៤៨១] វារៈ២ ក្នុង​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ
ថយ | ទំព័រទី ២២៧ | បន្ទាប់