វារៈ១ ក្នុង​នក​ម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នវិ​បា​កប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​នអាហារ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​នឥន្រ្ទិយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​នឈាន​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​នមគ្គ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នសម្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​នវិ​ប្ប​យុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នោ​នត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ។
 [១៣២] វារៈ១ ក្នុង​នអារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​នោ​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ និ​ងន​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ … វារៈ១ ក្នុង​នអធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ (វារៈ១ ក្នុង​បច្ច័យ​ទាំងអស់) … វារៈ១ ក្នុង​នវិ​ប្ប​យុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ១ ក្នុង​នោ​នត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ។

ចប់ បច្ច​នីយៈ។


 [១៣៣] វារៈ៥ ក្នុង​នអារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ … វារៈ៩ ក្នុង​នអធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នអនន្ដរ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នសម​នន្ដ​រប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នអញ្ញមញ្ញ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នឧបនិស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៧ ក្នុង​នបុ​រេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៩ ក្នុង​នប​ច្ឆា​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៩ ក្នុង​នអា​សេវន​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នក​ម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៩ ក្នុង​នវិ​បា​កប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នសម្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិ​ប្ប​យុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នោ​នត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៥ ក្នុង​នោ​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ។
 [១៣៤] វារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ … វារៈ៣ ក្នុង​នបុ​រេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នប​ច្ឆា​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នអា​សេវន​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នក​ម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិ​បា​កប្ប​ច្ច័​យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិ​ប្ប​យុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ។
ថយ | ទំព័រទី ៨១ | បន្ទាប់