មាន​វារៈ១១ ក្នុង​នអញ្ញមញ្ញ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​នឧបនិស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ ក្នុង​នបុ​រេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ ក្នុង​នប​ច្ឆា​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ ក្នុង​នអា​សេវន​ប្ប​ច្ច័​យ ក្នុង​នក​ម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ ក្នុង​នវិ​បា​កប្ប​ច្ច័​យ ក្នុង​នអាហារ​ប្ប​ច្ច័​យ ក្នុង​នឥន្ទ្រិយ​ប្ប​ច្ច័​យ ក្នុង​នឈាន​ប្ប​ច្ច័​យ ក្នុង​នមគ្គ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១១ ក្នុង​នសម្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​នវិ​ប្ប​យុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៥ ក្នុង​នោ​នត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១១ ក្នុង​នោ​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១១។ បណ្ឌិត​គប្បី​រាប់​យ៉ាងនេះ​ចុះ។

ចប់ អនុលោម​ប្ប​ច្ច​នីយៈ។


 [២៤៩] ក្នុង​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ២១ ព្រោះ​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ … ក្នុង​អធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១០ ក្នុង​អនន្តរ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១៧ ក្នុង​សម​នន្ត​រប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១៧ ក្នុង​សហជាត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១៧ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១១ ក្នុង​និស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១៧ ក្នុង​ឧបនិស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ២១ ក្នុង​បុរេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៥ ក្នុង​បច្ឆា​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៥ ក្នុង​អា​សេវន​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១៧ ក្នុង​កម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​វិបាក​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១ ក្នុង​អាហារ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​ឥន្ទ្រិយ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​ឈាន​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​មគ្គ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​សម្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១១ ក្នុង​វិប្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ ក្នុង​អត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១៧
ថយ | ទំព័រទី ១១៧ | បន្ទាប់