និ​ងន​មគ្គ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១៤ ក្នុង​នសម្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១០ ក្នុង​នវិ​ប្ប​យុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៨ ក្នុង​នោ​អត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៨ ក្នុង​នោ​នត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១៤ ក្នុង​នោ​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១៤ ក្នុង​នោ​អវិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៨។ បណ្ឌិត គប្បី​រាប់​យ៉ាងនេះ​ចុះ។
ចប់ បច្ច​នីយៈ។
 [៥៥៣] ក្នុង​នអារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ … ក្នុង​នអធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​នអនន្តរ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​នសម​នន្ត​រប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​នអញ្ញមញ្ញ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​នឧបនិស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ នបុ​រេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ នប​ច្ឆា​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ នអា​សេវន​ប្ប​ច្ច័​យ នក​ម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ នវិ​បា​កប្ប​ច្ច័​យ នអាហារ​ប្ប​ច្ច័​យ នឥន្ទ្រិយ​ប្ប​ច្ច័​យ នឈាន​ប្ប​ច្ច័​យ និ​ងន​មគ្គ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​នសម្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​នវិ​ប្ប​យុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​នោ​នត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​នោ​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧។ បណ្ឌិត​គប្បី​រាប់​យ៉ាងនេះ​ចុះ។

ចប់ អនុលោម​ប្ប​ច្ច​នីយៈ។


 [៥៥៤] ក្នុង​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៥ ព្រោះ​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ … ក្នុង​អធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ ក្នុង​អនន្តរ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៨ ក្នុង​សម​នន្ត​រប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៨ ក្នុង​សហជាត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​និស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១៣
ថយ | ទំព័រទី ២៤០ | បន្ទាប់