ក្នុង​នឧប​និ​ស្ស​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១៤ ក្នុង​នបុ​រេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១៤ ក្នុង​នប​ច្ឆា​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១៥ ក្នុង​នអា​សេវន​ប្ប​ច្ច័​យ។ សេចក្តី​បំប្រួញ។ ក្នុង​នមគ្គ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១៥ ក្នុង​នសម្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១២ ក្នុង​នវិ​ប្ប​យុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១០ ក្នុង​នោ​អត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១០ ក្នុង​នោ​នត្ថិ​ប្ប​ច្ច័ មាន​វារៈ១៥ ក្នុង​នោ​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១៥ ក្នុង​នោ​អវិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១០។ បណ្ឌិត​គប្បី​រាប់​យ៉ាងនេះ​ចុះ។

ចប់ បច្ច​នីយៈ។


 [៧៧៣] ក្នុង​នអារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ … ក្នុង​នអធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ នអនន្តរ​ប្ប​ច្ច័​យ និ​ងន​សម​នន្ត​រប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​នអញ្ញមញ្ញ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​នឧបនិស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​នបុ​រេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ។ សេចក្តី​បំប្រួញ។ ក្នុង​នមគ្គ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​នសម្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​នវិ​ប្ប​យុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​នោ​នត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​នោ​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧។ បណ្ឌិត​គប្បី​រាប់​យ៉ាងនេះ​ចុះ។

ចប់ អនុលោម​ប្ប​ច្ច​នីយៈ។

ថយ | ទំព័រទី ៣១៧ | បន្ទាប់