ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ សុ​ខាយ​វេទ​នាយ​សម្បយុត្ត​ធម៌​មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវ​សុ​ខាយ​វេទ​នាយ​សម្បយុត្ត​ធម៌​ជាហេតុ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ សុ​ខាយ​វេទ​នាយ​សម្បយុត្ត​ធម៌​ជាហេតុ​ក្តី សុ​ខាយ​វេទ​នាយ​សម្បយុត្ត​ធម៌​មិនមែន​ជាហេតុ​ក្តី អាស្រ័យ​នូវ​សុ​ខាយ​វេទ​នាយ​សម្បយុត្ត​ធម៌​ជាហេតុ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ។ សុ​ខាយ​វេទ​នាយ​សម្បយុត្ត​ធម៌​មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវ​សុ​ខាយ​វេទ​នាយ​សម្បយុត្ត​ធម៌ មិនមែន​ជាហេតុ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ សុ​ខាយ​វេទ​នាយ​សម្បយុត្ត​ធម៌​ជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវ​សុ​ខាយ​វេទ​នាយ​សម្បយុត្ត​ធម៌​មិនមែន​ជាហេតុ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ សុ​ខាយ​វេទ​នាយ​សម្បយុត្ត​ធម៌​ជាហេតុ​ក្តី សុ​ខាយ​វេទ​នាយ​សម្បយុត្ត​ធម៌​មិនមែន​ជាហេតុ​ក្តី អាស្រ័យ​នូវ​សុ​ខាយ​វេទ​នាយ​សម្បយុត្ត​ធម៌​មិនមែន​ជាហេតុ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ។ សុ​ខាយ​វេទ​នាយ​សម្បយុត្ត​ធម៌​ជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវ​សុ​ខាយ​វេទ​នាយ​សម្បយុត្ត​ធម៌​ជាហេតុ​ផង នូវ​សុ​ខាយ​វេទ​នាយ​សម្បយុត្ត​ធម៌​មិនមែន​ជាហេតុ​ផង ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ សុ​ខាយ​វេទ​នាយ​សម្បយុត្ត​ធម៌​មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវ​សុ​ខាយ​វេទ​នាយ​សម្បយុត្ត​ធម៌​ជាហេតុ​ផង នូវ​សុ​ខាយ​វេទ​នាយ​សម្បយុត្ត​ធម៌
ថយ | ទំព័រទី ២២ | បន្ទាប់