បិដកភាគ ១០៥

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១០៥

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
អភិធម្មបិដក
បដ្ឋាន ទ្វាទសមភាគ
អនុលោមទុកត្តិកប្បដ្ឋាន
ហេតុទុកកុសលត្តិកៈ
ហេតុទុកវេទនាត្តិកៈ២១
ហេតុទុកវិបាកត្តិកៈ៣៨
ហេតុទុកឧបាទិន្នត្តិកៈ៥៣
ហេតុទុកសង្កិលិដ្ឋត្តិកៈ៧០
ហេតុទុកវិតក្កត្តិកៈ៨៣
ហេតុទុកបីតិត្តិកៈ៩៤
ហេតុទុកទស្សនត្តិកៈ១០៣
ហេតុទុកទស្សនេនបហាតព្វហេតុកត្តិកៈ១១៣
ហេតុទុកអាចយគាមិត្តិកៈ១១៣
ហេតុទុកសេក្ខត្តិកៈ១៣១
ហេតុទុកបរិត្តត្តិកៈ១៤២
ហេតុទុកបរិត្តារម្មណត្តិកៈ១៥១
ហេតុទុកហីនត្តិកៈ១៦២
ហេតុទុកមិច្ឆត្តត្តិកៈ១៧០
ហេតុទុកមគ្គារម្មណត្តិកៈ១៧៩
ហេតុទុកឧប្បន្នត្តិកៈ១៨៨
ហេតុទុកអីតត្តិកៈ១៩០
ហេតុទុកអតីតតារម្មណត្តិកៈ១៩២
ហេតុទុកអជ្ឈត្តត្តិកៈ.២០៣
ហេតុទុកអជ្ឈត្តារម្មណត្តិកៈ២១០
ហេតុទុកសនិទស្សនសប្បដិឃត្តិកៈ២១៥
ហេតុទុកកុលសត្តិកៈ២២០
ហេតុសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ២៣១
ហេតុសហេតុកកុសលត្តិកៈ២៣៩
ហេតុហេតុសម្បយុត្តកុសលត្តិកៈ២៤៦
នហេតុសហេតុកទុកកុសលត្តិកៈ២៥២
សប្បច្ចយទុកកុសលត្តិកៈ២៥៧
សង្ខតទុកកុសលត្តិកៈ២៦០
សនិទស្សនទុកកុសលត្តិកៈ២៦០
អប្បដិឃទុកកុសលត្តិកៈ២៦៣
រូបីទុកកុសលត្តិកៈ២៦៦
លោកិយទុកកុសលត្តិកៈ២៧១
កេនចិវិញ្ញេយ្យទុកកុសលត្តិកៈ២៧៤
អាសវទុកកុសលត្តិកៈ២៧៦
សាសវទុកកុសលត្តិកៈ២៧៨
អាសវសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ២៨១
អាសវសាសវទុកកុសលត្តិកៈ២៨៤
អាសវអាសវសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ២៨៧
អាសវវិប្បយុត្តសាសវទុកកុសលត្តិកៈ២៨៩