ក្នុង​អា​សេវន​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១ ក្នុង​កម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​វិបាក​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៤ ក្នុង​អាហារ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៤។បេ។ ក្នុង​មគ្គ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៤ ក្នុង​សម្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ២ ក្នុង​វិប្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​អត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​អវិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧។
អនុលោម​ក្តី បច្ច​នីយៈ​ក្តី អនុលោម​ប្ប​ច្ច​នីយៈ​ក្តី បច្ច​នី​យានុ​លោម​ក្តី នៃ​បញ្ហា​វារៈ​ក្នុង​កុសល​ត្តិ​កៈ ដែល​លោក​រាប់​ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុង​លោកិយ​ទុក​កុសល​ត្តិ​កៈ) បណ្ឌិត​គប្បី​រាប់​យ៉ាងនោះ​ដែរ។

ចប់ លោកិយ​ទុក​កុសល​ត្តិ​កៈ។


កេន​ចិ​វិញ្ញេយ្យ​ទុក​កុសល​ត្តិ​កៈ
បដិ​ច្ច​វារៈ


 [១១៤០] កុសលធម៌ ដែល​គួរ​ដឹង​ដោយ​វិញ្ញាណ​ណាមួយ អាស្រ័យ​នូវ​កុសលធម៌ ដែល​គួរ​ដឹង​ដោយ​វិញ្ញាណ​ណាមួយ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ កុសលធម៌ ដែល​មិន​គួរ​ដឹង​ដោយ​វិញ្ញាណ​ណាមួយ អាស្រ័យ​នូវ​កុសលធម៌ ដែល​គួរ​ដឹង​ដោយ​វិញ្ញាណ​ណាមួយ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ កុសលធម៌ ដែល​គួរ​ដឹង​ដោយ​វិញ្ញាណ​ណាមួយ​ក្តី កុសលធម៌ ដែល​មិន​គួរ​ដឹង​ដោយ​វិញ្ញាណ​ណាមួយ​ក្តី អាស្រ័យ​នូវ​កុសលធម៌ ដែល​គួរ​ដឹង​ដោយ​វិញ្ញាណ​ណាមួយ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ។
ថយ | ទំព័រទី ២៧៤ | បន្ទាប់