មាន​សភាព​គួរ​ត្រេកអរ​ ​តណ្ហា​នុ៎ះ​ ​កាលដែល​បុគ្គល​លះបង់​ ​ក៏​លះបង់​ ​ក្នុង​មនោ​នោះ​ ​កាលដែល​រលត់​ទៅ​ ​ក៏​រលត់​ទៅ​ក្នុង​មនោ​នោះ​ ​។​ ​រូបារម្មណ៍​ទាំងឡាយ​ ​ក្នុង​លោក​ ​។​ ​សទ្ទារម្មណ៍​ទាំងឡាយ​ ​ក្នុង​លោក​ ​។​ ​គន្ធារម្មណ៍​ទាំងឡាយ​ ​ក្នុង​លោក​ ​។​ ​រសារម្មណ៍​ទាំងឡាយ​ ​ក្នុង​លោក​ ​។​ ​ផោដ្ឋព្វារម្មណ៍​ទាំងឡាយ​ ​ក្នុង​លោក​ ​។​ ​ធម្មារម្មណ៍​ទាំងឡាយ​ ​ក្នុង​លោក​ ​ដែល​មាន​សភាព​គួរ​ស្រឡាញ់​ ​មាន​សភាព​គួរ​ត្រេកអរ​ ​តណ្ហា​នុ៎ះ​ ​កាលដែល​បុគ្គល​លះបង់​ ​ក៏​លះបង់​ក្នុង​ធម្មារម្មណ៍​នុ៎ះ​ ​កាលដែល​រលត់​ទៅ​ ​ក៏​រលត់​ទៅ​ក្នុង​ធម្មារម្មណ៍​នុ៎ះ​ ​។​ ​ចក្ខុវិញ្ញាណ​ ​ក្នុង​លោក​ ​។​ ​សោតវិញ្ញាណ​ ​ក្នុង​លោក​ ​។​ ​ឃានវិញ្ញាណ​ ​ក្នុង​លោក​ ​។​ ​ជិវ្ហា​វិញ្ញាណ​ ​ក្នុង​លោក​ ​។​ ​កាយវិញ្ញាណ​ ​ក្នុង​លោក​ ​។​ ​មនោវិញ្ញាណ​ ​ក្នុង​លោក​ ​ដែល​មាន​សភាព​គួរ​ស្រឡាញ់​ ​មាន​សភាព​គួរ​ត្រេកអរ​ ​តណ្ហា​នុ៎ះ​ ​កាលដែល​បុគ្គល​លះបង់​ ​ក៏​លះបង់​ក្នុង​មនោវិញ្ញាណ​នុ៎ះ​ ​កាលដែល​រលត់​ទៅ​ ​ក៏​រលត់​ទៅ​ក្នុង​មនោវិញ្ញាណ​នុ៎ះ​។​ ​ចក្ខុ​សម្ផ័​ស្ស​ ​ក្នុង​លោក​ ​។​ ​សោ​ត​សម្ផ័​ស្ស​ ​ក្នុង​លោក​ ​។​ ​ឃាន​សម្ផ័​ស្ស​ ​ក្នុង​លោក​ ​។​ ​ជិវ្ហា​សម្ផ័​ស្ស​ ​ក្នុង​លោក​ ​។​ ​កា​យស​ម្ផ័ស្ស​ ​ក្នុង​លោក​ ​។​ ​មនោ​សម្ផ័​ស្ស​ ​ក្នុង​លោក​ ​ដែល​មាន​សភាព​គួរ​ស្រឡាញ់​ ​មាន​សភាព​គួរ​ត្រេកអរ​ ​
ថយ | ទំព័រទី ២៩៣ | បន្ទាប់