បិដកភាគ ១៧

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១៧

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ

មហាវគ្គ


មហាសុទស្សនសូត្រ ទី ៤
មហាសុទស្សនសូត្រ បឋមភាណវារៈ៖ ការពោលអំពីកុសាវតីរាជធានី
 ការពោលអំពីការកើតប្រាកដនៃចក្ករ័តន៍
 ការពោលអំពីការកើតប្រាកដនៃហត្ថិរ័តន៍
 ការពោលអំពីការកើតប្រាកដនៃមណិរ័តន៍១១
 ការពោលអំពីការកើតប្រាកដនៃគហបតិរ័តន៍១៣
 ការពោលអំពីឫទ្ធិ ៤ យ៉ាង១៥
 ការពោលអំពីព្រះបរិវិតក្ករបស់ព្រះបាទមហាសុទស្សនៈ១៧
 ការពោលអំពីព្រាហ្មណ៍នឹងគហបតី២១
 ការពោលអំពីការសាងធម្មប្រាសាទ២៣
 ការពោលអំពីការសាងស្រះធម្មបោក្ខរណី២៩
 ការពោលអំពីដើមត្នោតវិចិត្រដោយកែវមរកតជាដើម៣១
មហាសុទស្សនសូត្រ ទុតិយភាណវារៈ៖  ការពោលអំពីឧទានរបស់ព្រះបាទមហាសុទស្សនៈ៣៣
 ការពោលអំពីសម្បត្តិវិចិត្រផ្សេង ៗ នៃព្រះបាទមហាសុទស្សនៈ៣៥
 ការពោលអំពីព្រះបរិវិតក្ករបស់ព្រះបាទមហាសុទស្សនៈ៣៧
 ការពោលអំពីព្រះនាងសុភទ្ទាទេវី៣៩
 ការពោលអំពីបរិវិតក្ករបស់ព្រះនាងសុភទ្ទាទេវី៤១
 ការពោលអំពីការក្រាបបង្គំទូលរបស់ព្រះនាងសុភទ្ទាទេវី៤៣
 ការពោលអំពីព្រះបាទមហាសុទស្សនៈទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតប៤៥
 ការក្រាបបង្គំទូលអនុលោមតាមបន្ទូលព្រះបាទមហាសុទស្សនៈ៥១
 បច្ឆិមជាតិរបស់ព្រះបាទមហាសុទស្សនៈ៥៥
 សំវេគកថា៥៩
ជនវសភសូត្រ ទី ៥
ជនវសភសូត្រ៖ ការទ្រង់ព្យាករក្នុងកំណើតនៃបញ្ញា និងគតិ និងបុណ្យ៦១
 សេចក្តីត្រិះរិះរបស់ព្រះអានន្ទមានអាយុ៦៥
 ការពោលរៀបរាប់នៃព្រះអានន្ទមានអាយុ៦៧
 ការចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគនៃព្រះអានន្ទមានអាយុ៧១
 កាពោលអំពីជនវសភយក្ស៧៣
 ពាក្យរបស់ជនវសភយក្ស៧៥
 អនុមោទនាគាថារបស់សក្កទេវរាជ៧៩
 ការពោលអំពីព្រហ្មឈ្មោះសនង្កុមារ៨១
 ការពោលអំពីសម្លេងមានអង្គ ៨ របស់សនង្កុមារព្រហ្ម៨៥
 សម្លេងគឹកកងរបស់សនង្កុមារព្រហ្ម៨៧
 ការពោលអំពីអានិសង្សនៃការចម្រើនឥទ្ធិបាទ៨៩
 ការពោលអំពីការបាននូវឱកាសទី ១៩១
 ការពោលអំពីការបាននូវឱកាសទី ២¬ ៣៩៣
 ការពោលអំពីសតិប្បដ្ឋានទាំង ៤៨៥
 ការពោលអំពីធម្មគុណ៩៩
 សេចក្តីត្រិះរិះរបស់វេស្សវណមហារាជ១០១
 ការពោលអំពីការដំណាលប្រាប់តៗ គ្នា១០៣
មហាគោវិន្ទសូត្រ ទី ៦
មហាគោវិន្ទសូត្រ ៖  មហារាជទាំង ៤១០៥
 ការពោលអំពីគុណជារបស់ពិត ៨ ប្រការរបស់ព្រះមានព្រះភាគ១០៧
 ការពោលចរចារបស់ទេវតាពួកខ្លះ១១៣
 បុព្វនិមិត្តនៃការកើតប្រាកដរបស់ព្រហ្ម១១៥
 ការកើតប្រាកដ នៃសនង្កុមារព្រហ្ម១១៧
 សំឡេងមានអង្គ ៨ របស់សនង្កុមារព្រហ្ម១១៩
 ការពោលអំពីគុណដែលជារបស់ពិត ៨ ប្រការរបស់ព្រះមានព្រះភាគ១២១
  ការនិមិត្តអត្តភាពដ៏លើសលុបនៃសនង្កុមារព្រហ្ម១២៥
 រឿងព្រះបាទទិសម្បតិ និងរឿងជោតិបាលមាណព១២៧
 ការពោលអំពីហេតុដែលបានឈ្មោះថាមហាគោវិន្ទ ព្រាហ្មណ៍១២៩
 រឿងព្រះរេណុរាជបុត្រ១៣១
 រឿងព្រះបាទរេណុ១៣៣
 កិត្តិសព្ទដ៏ពីរោះរបស់មហាគោវិន្ទព្រាហ្មណ៍១៣៧
  មហាគោវិន្ទព្រាហ្មណ៍ ចូលទៅរកព្រាហ្មណមហាសាល ជាដើម១៤១
 ការកសាងអាស្រមថ្មីរបស់មហាគោវិន្ទព្រាហ្មណ៍១៤៣
 ការនិយាយឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងសនង្កុមារព្រហ្ម១៤៥
 ការសួរអំពីដំណើរទៅកាន់ព្រហ្មលោក១៤៧
 ការពោលអំពីក្លិនពុល១៤៩
 ការពោលអំពីការក្រាបបង្គំទូលលាព្រះបាទរេណុ១៥១
 ការពោលអំពីការក្រាបទូលលាក្ស័ត្រិយ៍ ទាំង៦អង្គ១៥៣
 ការអង្វរមហាគោវិន្ទព្រាហ្មណ៍នៃក្សត្រិយ៍ទាំង ៦ អង្គ១៥៧
 ការលាភរិយាទាំង ៤០ នាក់នៃមហាគោវិន្ទព្រាហ្មណ៍១៦១
 ចិត្តប្រកបដោយមេត្តារបស់មហាគោវិន្ទព្រាហ្មណ៍១៦៣
 ការពោលអំពីព្រហ្មចរិយធម៌របស់មហាគោវិន្ទព្រាហ្មណ៍១៦៥
 ការពោលអំពីព្រះសកទាគាមិនឹងព្រះសោតាបន្ន១៦៧
មហាសមយសូត្រ ទី ៧
មហាសមយសូត្រ ៖ ការចូលមកគាល់ព្រះមានព្រះភាគនៃទេវតាជាន់សុទ្ធាវាស១៦៩
 គាថានីមួយៗនៃទេវតាជាន់សុទ្ធាវាស១៧១
 នាមនឹងគោត្ររបស់ពួកទេវតា១៧៣
 នាម និងគោត្ររបស់ពួកទេវតា និងស្តេចចតុល្លោកបាល ទាំង៤១៧៧
 ពាក្យរបស់មារ១៨៩
សក្កបញ្ហសូត្រ ទី៨
សក្កបញ្ហសូត្រ៖ រឿងបញ្ចសិខគន្ធព្វបុត្រ១៩៣
 គាថារបស់បញ្ចសិខគន្ធព្វបុត្រ១៩៥
 រឿងបញ្ចសិខគន្ធព្វបុត្រ១៩៩
 សេចក្តីត្រិះរិះរបស់ទេវានមិន្ទៈ២០១
 សេចក្តីក្រាបបង្គំទូលព្រះមានព្រះភាគ២០៣
 រឿងគោបិកាសក្យធីតា២០៧
 ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ព្រះតម្រិះ២១៣
 ប្រស្នាព្រះឥន្រ្ទ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ព្យាករ២១៥
 ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ព្យាករប្រស្នា២១៩
 ការនិយាយអំពីសមណព្រាហ្មណ៍ដទៃ២៣៣
 ការនិយាយអំពីសង្រ្គាមទេវតានឹងអសុរ២៣៥
 អំណាចនៃប្រយោជន៍ ៦ ប្រការ២៣៧
 ការបាននូវសេចក្តីសោមនស្ស២៤១
 ពាក្យជាទីបំផុតនៃសូត្រ២៤៣
មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ ទី ៩
មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ៖  ឧទ្ទេសវារកថា២៤៥
 អានាបានបព្វៈ២៤៧
 ឥរិយាបថបព្វៈ២៤៩
 សម្បជញ្ញបព្វៈ២៥១
 បដិកូលមនសិការបព្វៈ២៥៣
 ធាតុមនសិការបព្វៈ២៥៥
 សីវថិកាបព្វៈ២៥៧
 ការពិចារណានូវវេទនា២៦១
 ការពិចារណានូវចិត្ត២៦៥
 ការពិចារណានូវធម៌២៦៧
 នីវរណបព្វៈ២៦៩
 ខន្ធបព្វៈ២៧១
 អាយតនបព្វៈ២៧៣
 ពោជ្ឈង្គបព្វៈ២៧៧
 សច្ចបព្វៈ២៨១
 ទុក្ខអរិយសច្ច២៨៣
 សមុទយអរិយសច្ច២៨៧
 និរោធអរិយសច្ច២៩៣
 មគ្គអរិយសច្ច២៩៧
 អានិសង្សនៃការចម្រើនសតិប្បដ្ឋាន៣០១
បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ ទី ១០
បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ ៖ កិត្តិសព្ទសរសើររបស់ព្រះកុមារកស្សប៣០៧
 សារាណីយកថា៣០៩
 ការនិយាយអំពីទោសរបស់អកុសលកម្មបថ៣១១
 ពាក្យឧបមាដោយចោរ៣១៣
 ការនិយាយអំពីអានិសង្សកុសលកម្មបថ៣១៧
 ពាក្យឧបមាដោយរណ្តៅលាមក៣១៩
 ការនិយាយអំពីការវៀរចាកទោស មានបាណាតិបាត ជាដើម៣២៣
 ប្រមាណនៃអាយុរបស់ទេវតាជាន់តាវត្តិង្ស៣១៥
 ពាក្យឧបមាដោយបុគ្គលខ្វាក់អំពីកំណើត៣២៧
 ការនិយាយអំពីសមណៈនឹងព្រាហ្មណ៍ដែលមានសីល៣២៩
 សេចក្តីប្រៀបដោយនាងព្រាហ្មណីដែលមានគភ៌៣៣៣
 សេចក្តីប្រៀបដោយចោរដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់៣៣៥
 សេចក្តីប្រៀបដោយការយល់សប្តិ៣៣៧
 សេចក្តីប្រៀបដោយដុំដែក៣៣៩
 ការពោលអំពីការស្វែងរកជីវៈ របស់ចោរដែលស្លាប់ទៅ៣៤១
 សេចក្តីប្រៀបដោយបុរសផ្លុំស័ង្ខ៣៤៣
 ការពោលអំពីការស្វែងរកជីវៈរបស់ចោរដែលស្លាប់ទៅ៣៤៧
 សេចក្តីប្រៀបដោយជដិលអ្នកបម្រើភ្លើង៣៤៩
 សេចក្តីប្រៀបដោយពួកឈ្មួញរទេះដ៏ច្រើន៣៥៣
 សេចក្តីប្រៀបដោយបុរសចិញ្ចឹមជ្រូក៣៦១
 សេចក្តីប្រៀបដោយអ្នកលេងបាស្កាពីរនាក់៣៦៣
 សេចក្តីប្រៀបដោយបុរសអ្នកនាំយកបាច់សម្បកធ្មៃ៣៦៧
 ការសម្តែងខ្លួនជាឧបាសកនៃព្រះបាទបាយាសិរាជញ្ញៈ៣៧១
 សេចក្តីប្រៀបដោយអ្នកភ្ជួរ៣៧៣
 ការពោលអំពីទានរបស់ព្រះបាទបាយាសិរាជញ្ញៈ៣៧៥
 ការពោលអំពីគវម្បតិត្ថេរនឹងបាយាសិទេវបុត្រ៣៧៩
 ឧទ្ទានគាថា៣៨១