[​១៧៧​]​ ​ប្រជុំ​នៃ​វិញ្ញា​ន៦យ៉ាង​ ​គឺ​ចក្ខុវិញ្ញាណ១​ ​សោតវិញ្ញាណ១​ ​ឃានវិញ្ញាណ១​ ​ជិវ្ហា​វិញ្ញាណ១​ ​កាយវិញ្ញាណ១​ ​មនោវិញ្ញាណ១​។​
 ​[​១៧៨​]​ ​ប្រជុំ​នៃ​ផស្សៈ៦យ៉ាង​ ​គឺ​ចក្ខុ​សម្ផ័​ស្ស១​។​បេ​។​ ​មនោ​សម្ផ័​ស្ស១​។​
 [​១៧៩​]​ ​ប្រជុំ​នៃ​វេទនា៦យ៉ាង​ ​គឺ​វេទនា​កើតអំពី​ចក្ខុ​សម្ផស្ស័១​។​បេ​។​ ​វេទនា​កើតអំពី​មនោ​សម្ផ័​ស្ស១​។​
 [​១៨០​]​ ​ប្រជុំ​នៃ​សញ្ញា៦យ៉ាងគឺ​ ​រូបសញ្ញា១​។​បេ​។​ ​ធម្ម​សញ្ញា១​។​
 [​១៨១​]​ ​ប្រជុំ​នៃ​សញ្ចេតនា​(​១​)​ ​៦យ៉ាងគឺ​ ​រូប​សញ្ចេតនា១​។​បេ​។​ ​ធម្ម​សញ្ចេតនា១​។​
 [​១៨២​]​ ​ប្រជុំ​នៃ​តណ្ហា៦យ៉ាង​ ​គឺ​ ​រូប​តណ្ហា១​ ​សទ្ទ​តណ្ហា១​ ​គន្ធ​តណ្ហា១​ ​រស​តណ្ហា១​ ​ផោដ្ឋព្វ​តណ្ហា១​ ​ធម្ម​តណ្ហា១​។
​(​១​)​ ​បាន​ដល់​សង្ខារក្ខន្ធ​។​ ​សញ្ចេតនា​ ​ប្រែថា​ ​គិត​ ​ចំណុចចិត្ត​ ​ក្លែង​ ​តាក់តែង​ ​ធ្វើ​។​
ថយ | ទំព័រទី ១៩៣ | បន្ទាប់