និកាយ​ណា​ ​សង្គ្រោះ​ដោយ​សូត្រ៣៤​ ​និង​វគ្គ៣​ ​និកាយ​នុ៎ះ​ ​ឈ្មោះថា​ ​ទីឃនិកាយ​ ​ជា​និកាយ​អនុលោម​ដំបូង​។​ ​ចុះ​និកាយ​នោះ​ ​ដែល​លោក​ហៅថា​ ​ទីឃនិកាយ​ ​តើ​ព្រោះ​ហេតុអ្វី​។​ ​បាន​ជា​លោក​ហៅថា​ ​ទីឃនិកាយ​ ​ព្រោះ​ជាទី​ប្រជុំ​ ​ជាទី​នៅ​អាស្រ័យ​ ​ជាទី​ប្រជុំ​រួបរួម​ ​នៃ​សូត្រ​ទាំងឡាយ​ ​ដែល​មាន​ប្រមា​ណ​វែង​ៗ​។
ថយ | ទំព័រទី ៣៥៧