ជាទី​វាល​សម្រាប់​លេង​ក្តី​ ​ជាទី​រោង​ប្រជុំ​ក្តី​ ​ជា​កន្លែង​ផ្លូវ​ទៅមក​ក្តី​ ​ទី​ប៉ុណ្ណេះ​ ​ហៅថា​ទី​មានហេតុ​ទាស់​ ​គឺទី​មាន​សេចក្តី​អន្តរាយ​។​
 ​[​២០៥​]​ ​ដែល​ហៅថា​ ​ទី​មិន​មាន​ឧបចារ​នោះ​ ​គឺ​បាន​នឹង​ទី​ដែល​មិន​អាច​នឹង​បង្វិល​រទេះ​ ​បង្វិល​បង្អោង​ជុំវិញ​ដោយ​ស្រួល​បាន​ ​ទី​ប៉ុណ្ណេះ​ ​ហៅថា​ទី​មិន​មាន​ឧបចារ​។​
 ​[​២០៦​]​ ​ដែល​ហៅថា​ ​ទី​មិន​មាន​អន្តរាយ​នោះ​ ​គឺ​បាន​នឹង​ទី​ដែល​មិនមែន​ជាទី​អាស្រ័យ​នៅ​នៃ​ពួក​សត្វ​ស្រមោច​ក្រហម​ក្តី​ ​មិនមែន​ជាទី​អាស្រ័យ​នៅ​នៃ​ពួក​សត្វ​កណ្តៀរ​ក្តី​ ​មិនមែន​ជាទី​អាស្រ័យ​នៅ​នៃ​ពួក​សត្វ​កណ្តុរ​ក្តី​ ​មិនមែន​ជាទី​អាស្រ័យ​នៅ​នៃ​ពួក​សត្វ​ពស់​ក្តី​ ​មិនមែន​ជាទី​អាស្រ័យ​នៅ​នៃ​ពួក​សត្វ​ខ្ទួយ​ក្តី​ ​មិនមែន​ជាទី​អាស្រ័យ​នៅ​នៃ​ពួក​សត្វ​ក្អែប​ក្តី​។​បេ​។​ ​មិនមែន​ជា​កន្លែង​ផ្លូវ​ទៅមក​ក្តី​ ​ទី​ប៉ុណ្ណេះ​ ​ហៅថា​ទី​មិន​មាន​អន្តរាយ​។​
 [​២០៧​]​ ​ដែល​ហៅថា​ ​ទី​មាន​ឧបចារ​នោះ​ ​គឺ​បាន​នឹង​ទី​ដែល​អាច​បង្វិល​រទេះ​ ​បង្វិល​បង្អោង​ដោយ​ជុំវិញ​តាម​ស្រួល​បាន​ ​ទី​ប៉ុណ្ណេះ​ ​ហៅថា​ទី​មាន​ឧបចារ​។​
 ​[​២០៨​]​ ​ភិក្ខុ​សូម​បុរស​ក្តី​ ​គ្រឿង​ហត្ថកម្ម​នៃ​បុរស​ក្តី​ ​។​បេ​។​ ​ពន្លាក​ក្តី​ ​ដោយខ្លួនឯង​ ​ហៅថា​សូម​គ្រឿងឧបករណ៍​គេ​មក​ខ្លួនឯង​។​ ​
ថយ | ទំព័រទី ១៩៩ | បន្ទាប់