បិដកភាគ ០២

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ០២

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
តេរសកណ្ឌ
សង្ឃាទិសេសទី ១
រឿងសេយ្យសកភិក្ខុ
សេចក្តីបញ្ញតិ្តជាដម្បូង
សេចក្តីបញ្ញតិ្តជាបន្ទាប់
បទភាជនីយ សុទ្ធិក
បទភាជនីយ និយាយអំពីខណ្ឌចក្ក១៣
បទភាជនីយ និយាយអំពីពទ្ធចក្ក១៥
បទភាជនីយ និយាយអំពីចក្កមានមូលគ្រប់ទាំងអស់ជាដើម១៩
វារៈសំដែងអំពីអនាបត្តិ៣៧
វិនីតវត្ថុគាថា (មាតិកានុក្រម គឺបញ្ជីរឿងតាមលំដាប់ហូរហែ)៣៨
វិនីតវត្ថុ សំដែងអំពីភិក្ខុ ១ រូប កំពុងយល់សប្តិ ជាដើម៣៩
សង្ឃាទិសេសទី ២
រឿងឧទាយិភិក្ខុ៥៣
សេចក្តីបញ្ញតិ្ត៥៧
ចំណែកសិក្ខាបទ៥៧
បទភាជនីយ និយាយអំពីភិក្ខុបេយ្យាល៥៩
បទភាជនីយ និយាយអំពីស្រីពីរនាក់ជាដើម៦៣
និយាយអំពីវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៨០
វិនីតវត្ថុគាថា (មាតិកានុក្រម គឺបញ្ជីរឿងតាមរបៀបហូរហែ)៨០
វិនីតវត្ថុ រឿងភិក្ខុចាប់ពាល់ម្តាយដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ ជាដើម៨១
សង្ឃាទិសេសទី ៣
រឿងឧទាយិភិក្ខុ៨៦
សេចក្តីបញ្ញតិ្ត៨៨
ចំណែកសិក្ខាបទ៨៨
បទភាជនីយ៨៩
និយាយអំពីវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៩៩
វិនីតវត្ថុគាថា (មាតិកានុក្រម គឺបញ្ជីរឿងតាមរបៀបហូរហែ)១០០
វិនីតវត្ថុ សំដែងអំពីស្រីម្នាក់ដណ្តប់សំពត់កម្ពលជ្រលក់ថ្មី ជាដើម១០១
សង្ឃាទិសេសទី ៤
និទានឧទាយិភិក្ខុ១០៥
សេចក្តីបញ្ញត្តិសិក្ខាបទ១០៩
បទភាជនីយ និយាយអំពីភិក្ខុសង្ស័យ ជាដើម១១៣
សំដែងអំពីវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១១៦
វិនីតវត្ថុគាថា (មាតិកានុក្រម គឺបញ្ជីរឿងតាមរបៀបហូរហែ)១១៦
វិនីតវត្ថុ និយាយអំពីស្រីអារជាដើម១១៧
សង្ឃាទិសេសទី ៥
និទានឧទាយិភិក្ខុ១២០
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដម្បូង១២៩
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់១៣៣
បទភាជនីយ និយាយអំពីនិក្ខេបបទ១៣៣
ស្រីមាន ១០ ពួក១៣៤
ភរិយាមាន ១០ ពួក១៣៤
និយាយអំពី ខណ្ឌចក្ក១៣៧
និយាយអំពី ពទ្ធចក្ក១៣៩
និយាយអំពីវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៧៦
វិនីតវត្ថុគាថា (មាតិកានុក្រម គឺបញ្ជីរឿងតាមរបៀបហូរហែ)១៧៦
វិនីតវត្ថុ និយាយអំពីរឿងស្រីដេកលក់ ជាដើម១៧៦
សង្ឃាទិសេសទី ៦
រឿងភិក្ខុនៅក្នុងដែនអាឡវី១៧៩
រឿងមណិកណ្ឋនាគរាជ១៨៣
និយាយអំពីរឿងហ្វូងសត្វស្លាប១៨៨
និយាយអំពីរឿងកុលបុត្តឈ្មោះរដ្ឋបាល១៩១
សេចក្តីបញ្ញាត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ១៩៣
សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងសម្មតិវិធី១៩៥
និយាយអំពីការសំដែងទីសង់កុដិ១៩៧
បទភាជនីយ និយាយអំពីទីមិនមានសេចក្តីអន្តរាយ ជាដើម១៩៩
សំដែងអំពីវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២២២
សង្ឃាទិសេសទី ៧
រឿងឆន្នត្ថេរ២២៣
សេចក្តីបញ្ញត្តិ២២៥
សិក្ខាបទវិភង្គ និយាយអំពីការសូមសង្ឃ ឱ្យមើលទីសង់វិហារ២២៥
សិក្ខាបទវិភង្គ និយាយអំពីវិធីសន្មតិ២២៧
បទភាជនីយ និយាយអំពីវិហារ សង្ឃមិនបានសំដែងទីឲ្យ ជាដើម២៣៣
សំដែងអំពីវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៣៨
សង្ឃាទិសេសទី ៨
និទានព្រះទព្វត្ថេរ២៣៩
និយាយអំពីការសន្មតិព្រះទព្វត្ថេរ ឲ្យជាអ្នករៀបចំសេនាសនៈ និងសំដែងឡើងនូវភត្ត២៤១
និទានមេត្តិយភុម្មជកភិក្ខុ២៤៥
និទានមេត្តិយាភិក្ខុនី២៥០
សេចក្តីបញ្ញត្តិ២៥៥
ចំណែកសិក្ខាបទ២៥៥
និយាយអំពីអធិករណ៍ ៤យ៉ាង២៥៦
បទភាជនីយ និយាយអំពីការចោទដោយការមិនឃើញ ជាដើម២៥៧
និយាយអំពីវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៧០
សង្ឃាទិសេសទី ៩
និទានមេត្តិយភុម្មជកភិក្ខុ២៧១
សេចក្តីបញ្ញត្តិ២៧៥
សិក្ខាបទវិភង្គ អធិករណ៍ជាចំណែកដទៃ២៧៥
សិក្ខាបទវិភង្គ និយាយអំពីលេស ១០យ៉ាង២៧៨
បទភាជនីយ និយាយអំពីចំណែកដទៃនៃអាបត្តាធិករណ៍២៨៥
បទភាជនីយ និយាយអំពីអធិករណ៍មានមូលមួយៗ២៨៧
សំដែងអំពីវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៩១
សង្ឃាទិសេសទី ១០
និទានទេវទត្តភិក្ខុ២៩១
និយាយអំពីវត្ថុ ៥ យ៉ាង២៩២
សេចក្តីបញ្ញត្តិ២៩៨
ចំណែកសិក្ខាបទ២៩៨
ការសូត្រសមនុភាសនកម្ម៣០១
បទភាជនីយ៣០២
និយាយអំពីអនាបត្តិ៣០៣
សង្ឃាទិសេសទី ១១
និទានភេទានុវត្តកភិក្ខុ៣០៤
សេចក្តីបញ្ញត្តិ៣០៦
សិក្ខាបទវិភង្គ៣០៧
ការសូត្រសមនុភាសនកម្ម៣០៩
បទភាជនីយ និយាយអំពីវារៈដែលត្រូវអាបត្តិ៣១១
សំដែងអំពីវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣១២
សង្ឃាទិសេសទី ១២
និទានឆន្នភិក្ខុ៣១៣
សេចក្តីបញ្ញត្តិ៣១៦
ការចែកសិក្ខាបទ៣១៧
វិធីសូត្រសមនុភាសនកម្ម៣១៩
បទភាជនីយ៣២០
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣២១
សង្ឃាទិសេសទី ១៣
និទានអស្សជិបុនព្វសុកភិក្ខុ៣២២
និទានព្រះសារីបុត្តត្ថេរ នឹងព្រះមោគ្គល្លានត្ថេរ៣៣៤
និយាយអំពីបព្វាជនីយកម្ម៣៣៥
និយាយអំពីសេចក្តីបញ្ញត្តិ៣៤០
សិក្ខាបទវិភង្គ៣៤១
និយាយអំពីសមនុភាសនកម្ម៣៤៥
បទភាជនីយ៣៤៦
និយាយអំពីវារៈមិនត្រូវអាបត្តិ៣៤៧
បញ្ជីរឿងនៃសង្ឃាទិសេសនោះ៣៤៩
អនិយតកណ្ឌ
អនិយតទី ១
និទានឧទាយិភិក្ខុ៣៥០
និទានឧបាសិកាឈ្មោះនាងវិសាខា៣៥១
សេចក្តីបញ្ញត្តិ៣៥៣
ការចែកសិក្ខាបទ៣៥៥
បទភាជនីយ៣៥៥
អនិយតទី ២
និទានឧទាយិភិក្ខុ៣៦១
និទានឧបាសិកាឈ្មោះនាងវិសាខា៣៦២
សេចក្តីបញ្ញត្តិ៣៦៣
ការចែកសិក្ខាបទ៣៦៣
បទភាជនីយ៣៦៩