​ឧទេន​ភិក្ខុ​តប​ថា​ ​ម្នាល​ព្រាហ្មណ៍​ ​អ្នក​កុំ​យក​អាត្មា​ជាទី​ពឹង​ឡើយ​ ​អាត្មា​យក​ព្រះមានព្រះភាគ​អង្គ​ណា​ជាទី​ពឹង​ ​អ្នក​ចូរ​យក​ព្រះមានព្រះភាគ​អង្គ​នោះ​ជាទី​ពឹង​ចុះ​។​ ​ឃោ​ដមុ​ខ​ព្រាហ្មណ៍​សួរ​ថា​ ​បពិត្រ​ព្រះ​ឧទេន​ដ៏​ចំរើន​ ​ចុះ​ឥឡូវនេះ​ ​ព្រះ​គោតម​ដ៏​ចំរើន​ ​ជា​អរហន្ត​សម្មាសម្ពុទ្ធ​ ​អង្គ​នោះ​ ​គង់នៅ​ក្នុង​ទីណា​។​ ​ឧទេន​ភិក្ខុ​តប​ថា​ ​ម្នាល​ព្រាហ្មណ៍​ ​ឥឡូវនេះ​ ​ព្រះ​ភគវន្ត​អរហន្ត​សម្មាសម្ពុទ្ធ​ ​ព្រះអង្គ​បរិនិព្វាន​ទៅ​ហើយ​។​ ​ឃោ​ដមុ​ខ​ព្រាហ្មណ៍​តប​ថា​ ​បពិត្រ​ព្រះ​ឧទេន​ដ៏​ចំរើន​ ​ប្រសិនបើ​យើងខ្ញុំ​ឮដំណឹង​ថា​ ​ព្រះ​គោតម​ដ៏​ចំរើន​ ​អង្គ​នោះ​ ​គង់​ក្នុង​ទី​ ​ចំនួន១០យោជន៍​ ​យើងខ្ញុំ​គួរ​ទៅកាន់​ទី​ ​ចំនួន១០យោជន៍​ ​ដើម្បី​ចួប​នឹង​ព្រះ​គោតម​ដ៏​ចំរើន​ ​ជា​អរហន្ត​សម្មាសម្ពុទ្ធ​អង្គ​នោះ​ដែរ​ ​បពិត្រ​ព្រះ​ឧទេន​ដ៏​ចំរើន​ ​ប្រសិនបើ​យើងខ្ញុំ​ឮដំណឹង​ថា​ ​ព្រះ​គោតម​ដ៏​ចំរើន​អង្គ​នោះ​ ​គង់​ក្នុង​ទី​ ​ចំនួន២០យោជន៍​.​.​.​ ​ក្នុង​ទី​ចំនួន៣០យោជន៍​.​.​.​ ​ក្នុង​ទី​ចំនួន៤០យោជន៍​.​.​.​ ​ក្នុង​ទី​ចំនួន៥០យោជន៍​ ​យើងខ្ញុំ​ ​ក៏​គួរ​ទៅកាន់​ទី​ចំនួន៥០យោជន៍​ ​ដើម្បី​ចួប​នឹង​ព្រះ​គោតម​ដ៏​ចំរើន​ ​ជា​អរហន្ត​សម្មាសម្ពុទ្ធ​អង្គ​នោះ​ដែរ​ ​បពិត្រ​ព្រះ​ឧទេន​ដ៏​ចំរើន​ ​ប្រសិនបើ​យើងខ្ញុំ​ឮដំណឹង​ថា​ ​ព្រះ​គោតម​ដ៏​ចំរើន​ ​អង្គ​នោះ​ ​គង់​ក្នុង​ទី​ ​ចំនួន១០០យោជន៍​ ​
ថយ | ទំព័រទី ១១១ | បន្ទាប់