បិដកភាគ ២៥

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ២៥

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
សុត្តន្តបិដក មជ្ឈិមនិកាយ
មជ្ឈិមបណ្ណាសកៈ
ឆដ្ឋភាគ
ព្រាហ្មណវគ្គ


ព្រហ្មាយុសូត្រ ទី ១
ព្រាហ្មណវគ្គ ព្រហ្មាយុសូត្រ  ការហៅរកឧត្តរមាពណ
 ឧត្តរមាពណចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ
 ការដើរជាប់តាមព្រះមានព្រះភាគ
 ព្រះមហាបុរិសលក្ខណ
 ឧទានរបស់ព្រហ្មាយុព្រាហ្មណ៍១៩
 ការហៅមាពណម្នាក់២១
 ការចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ២៣
 ការត្រិះរិះរបស់ព្រះមានព្រះភាគ២៧
 ការសយរប្រស្នាចំពោះព្រះមានព្រះភាគ២៨
 ទ្រង់សម្តែងអនុបុព្វីកថា៣១
 ទ្រង់ចូលទៅកាន់ផ្ទះរបសព្រហ្មាយុព្រាហ្មណ៍៣៣
 ការព្យាករណ៍គតិរបស់ព្រហ្មាយុព្រាហ្មណ៍៣៤
សេលសូត្រ ទី ២
ព្រាហ្មណវគ្គ សេលសូត្រ  ការចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ៣៧
 ការទទួលនិមន្តនៃព្រះមានព្រះភាគ៣៩
 សូរសម្លេងដែលរកបានដោយកម្រ៤១
 សេលព្រាហ្មណ៍ចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ៤៣
 ព្រះតម្រិះរបស់ព្រះមានព្រះភាគ៤៥
 ការពោលសរសើរព្រះមានព្រះភាគ៤៦
 ទ្រង់ចូលទៅកាន់អាស្រមរបស់កេណិយជដិល៥១
 សេលភិក្ខុចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ៥៣
 ការពោលសរសើរព្រះមានព្រះភាគ៥៤
អស្សលាយនសូត្រ ទី ៣
ព្រាហ្មណវគ្គ អស្សលាយនសូត្រ  ការចូលទៅរកអស្សលាយនមាណព៥៧
 ការចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ៥៩
 អកុសលកម្មបថ៦១
 ការចម្រើនមេត្តាចិត្ត៦៥
 ឧបមាដោយការកាន់យកនូវគ្រឿងលម្អិត៦៧
 ឧបមាដោយការបង្កាត់ភ្លើង៦៨
 ឧបមាដោយការនៅរួមជាមួយនឹងព្រាហ្មកញ្ញា៧១
 ឧបមាដោយការបង្កាត់សេះនឹងបាលា៧៣
 ទ្រង់ដំណាលរឿងព្រេង៧៥
ឃោដមុខសូត្រ ទី ៤
ព្រាហ្មណវគ្គ ឃោដមុខសូត្រ  បុគ្គល ៤ ពួក៨៥
 បរិស័ទ ២ ពួក៨៩
 បុគ្គលទីមួយ៩១
 បុគ្គលទីពីរ៩៥
 បុគ្គលទីបី៩៥
 បុគ្គលទីបួន៩៧
 ការបរិបូណ៌ដោយសិក្ខានឹងសាជីវៈ៩៩
 ការសង្រួមឥន្រ្ទិយ១០៣
 រូបជ្ឈានបួន១០៥
 បុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ១០៦
 ចុតូបបាតញ្ញាណ១០៧
 អាសវក្ខយញ្ញាណ១០៩
 ឃោដមុខព្រាហ្មណ៍ដល់នូវសរណៈ១១១
 ឲ្យឃោដមុខព្រាហ្មណ៍ធ្វើសាលាសម្រាប់សង្ឃ១១២
ចង្កីសូត្រ ទី ៥
ព្រាហ្មណវគ្គ ចង្កីសូត្រ  សេចក្តីសរសើរពុទ្ធគុណ១១៥
 សេចក្តីសរសើរចង្កីព្រាហ្មណ៍១១៩
 ពោលសរសើរព្រះមានព្រះភាគ១២១
 ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ឃាត់កាបទិកមាណព១២៧
 ទ្រង់សួរតបទៅកាបទិកមាណព១២៩
 ទ្រង់ព្យាករណ៍នូវការរក្សាសច្ចៈ១៣៣
 ទ្រង់ព្យាករណ៍នូវការកើតឡើងនៃសច្ចៈ១៤១
 ទ្រង់ព្យាករណ៍នូវធម៌មានឧបការៈច្រើន១៤៣
 កាបទិកមាណពដល់នូវត្រៃសរណៈ១៤៧
ឯសុការីសូត្រ ទី ៦
ព្រាហ្មណវគ្គ ឯសុការីសូត្រ  ទ្រង់សម្តែងនូវការបម្រើ១៤៩
 សម្តែងអំពីទ្រព្យសម្រាប់ខ្លួន១៥៥
 ភាពនៃបុគ្គលត្រេកអរនឹងកុសលធម៌១៥៩
ធនញ្ជានិសូត្រ ទី ៧
ព្រាហ្មណវគ្គ ធនញ្ជានិសូត្រ  ការសួរដំណឹងធនញ្ជានិព្រាហ្មណ៍១៧១
 ការចូលទៅរកធនញ្ជានិព្រាហ្មណ៍១៧៣
 ការប្រព្រឹត្តិខុសធម៌នឹងការប្រព្រឹត្តិមិនស្មើ១៧៥
 ការសួរតបទៅធនញ្ជានិព្រាហ្មណ៍១៨១
 ការប្រាប់នូវសេចក្តីទុក្ខជាទម្ងន់១៩១
 ការសួរតបទៅធនញ្ជានិព្រាហ្មណ៍១៩៧
 អប្បមញ្ញាភាវនា១៩៩
 ការចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ២០១
វាសេដ្ឋសូត្រ ទី ៨
ព្រាហ្មណវគ្គ វាសេដ្ឋសូត្រ  ការចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ២០៥
 បញ្ហារបស់ព្រាហ្មណ៍២០៦
 ការព្យាករណ៍នូវពាក្យថាព្រាហ្មណ៍២០៨
សុភសូត្រ ទី ៩
ព្រាហ្មណវគ្គ សុភសូត្រ  ហេតុជាទីតាំងនៃការងារ ៤ យ៉ាង២២៧
 ការបញ្ញត្តិធម៌ ៥ យ៉ាង២៣១
 ឧបមាដោយបុរសខ្វាក់ពីកំណើត២៣៧
 ការសួរតបទៅសុភមាណព២៤១
 សម្តែងអំពីកាមគុណ២៤២
 សម្តែងអំពីឈាន២៤៥
 ការសួរតបទៅសុភមាណព២៤៦
 ការសួររកផ្លូវ២៥១
 សម្តែងអំពីអប្បមញ្ញា២៥៣
 ជាណុស្សោណិព្រាហ្មណ៍ជួបនឹងសុភមាណព២៥៧
សគារវសូត្រ ទី ១០
ព្រាហ្មណវគ្គ សគារវសូត្រ  ការចូលទៅរកសគារវមាណព២៦១
 ការទ្រង់ព្យាករណ៍នូវសេចក្តីផ្សេងគ្នានៃពួក សមណៈនឹងព្រាហ្មណ៍២៦៣
 សម្តែងអំពីរឿងធ្លាប់មានមក២៦៥
 ទ្រង់ចូលទៅរកអាឡារតាបស២៦៧
 ទ្រង់ចូលទៅរកឧទ្ទកតាបស២៦៩
 ឧបមា ទី ១២៧៥
 ឧបមា ទី ២២៧៧
 ឧបមា ទី ៣២៧៩
 សេចក្តីព្យាយាមដ៏លំបាក២៨១
 អប្បានកជ្ឈាន២៨៣
 ការសោយអាហារតិច២៨៩
 រូបជ្ឈាន ៤២៩២
 ចុតូបបាតញ្ញាណ២៩៧
 ការសរសើរព្រះមានព្រះភាគ២៩៩
 ការដល់នូវត្រៃសរណៈ៣០១