ហើយ​ប្រព្រឹត្ត​ព្រហ្មចរិយៈ​ ​ក៏​មិន​គួរ​ដើម្បី​ត្រាស់​ដឹង​នូវ​ផល​ដែរ​ ​មួយវិញទៀត​ ​បើ​មិន​ធ្វើ​នូវ​បំណង​ ​មិនមែន​ជា​មិន​ធ្វើ​នូវ​បំណង​ ​ហើយ​ប្រព្រឹត្ត​ព្រហ្មចរិយៈ​ ​ក៏​មិន​គួរ​ដើម្បី​ត្រាស់​ដឹង​នូវ​ផល​ដែរ​ ​សេចក្តី​នោះ​ ​ព្រោះ​ហេតុ​ដូចម្តេច​ ​ម្នាល​ភូមិ​ជៈ​ ​ព្រោះ​គ្មានទំនង​ ​ដែល​នាំឲ្យ​ត្រាស់​ដឹង​នូវ​ផល​។​
 ​[​៧៨​]​ ​ម្នាល​ភូមិ​ជៈ​ ​ដូច​បុរស​ដែល​ត្រូវការ​ដោយ​ប្រេង​ ​ស្វែងរក​ប្រេង​ ​ត្រាច់​ទៅកាន់​ទី​ស្វែងរក​ប្រេង​ ​ក៏​យក​ដីខ្សាច់​ ​មក​ចាក់​ក្នុង​ស្នូក​ ​ហើយ​យក​ទឹក​មក​ប្រស់​ព្រំ​ ​ច្របាច់​រឿយ​ៗ​ ​បើទុកជា​ធ្វើ​នូវ​បំណង​ ​ហើយ​យក​ដីខ្សាច់​ ​មក​ចាក់​ក្នុង​ស្នូក​ ​ហើយ​យក​ទឹក​ ​មក​ប្រស់​ព្រំ​ ​ច្របាច់​រឿយ​ៗ​ ​ក៏​មិន​គួរ​ដើម្បី​បាន​នូវ​ប្រេង​ឡើយ​ ​បើទុកជា​មិន​ធ្វើ​នូវ​បំណង​ ​ហើយ​យក​ដីខ្សាច់​ ​មក​ចាក់​ក្នុង​ស្នូក​ ​ហើយ​យក​ទឹក​មក​ប្រស់​ព្រំ​ ​ច្របាច់​រឿយ​ៗ​ ​ក៏​មិន​គួរ​ដើម្បី​បាន​នូវ​ប្រេង​ដែរ​ ​បើទុកជា​ធ្វើ​នូវ​បំណង​ខ្លះ​ ​មិន​ធ្វើ​នូវ​បំណង​ខ្លះ​ ​ហើយ​យក​ដីខ្សាច់​ ​មក​ចាក់​ក្នុង​ស្នូក​ ​ហើយ​យក​ទឹក​ ​មក​ប្រស់​ព្រំ​ ​ច្របាច់​រឿយ​ៗ​ ​ក៏​មិន​គួរ​ដើម្បី​បាន​នូវ​ប្រេង​ដែរ​ ​បើទុកជា​មិន​ធ្វើ​នូវ​បំណង​ ​មិនមែន​ជា​មិន​ធ្វើ​នូវ​បំណង​ ​ហើយ​យក​ដីខ្សាច់​មក​ចាក់​ក្នុង​ស្នូក​ ​
ថយ | ទំព័រទី ៩៧ | បន្ទាប់