បិដកភាគ ២៧

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ២៧

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
សុញ្ញតវគ្គ 

ចូឡសុញ្ញតសូត្រ ទី ១
សុញ្ញតវគ្គ ចូឡសុញ្ញតសូត្រ  អរញ្ញសញ្ញា
 បឋវីសញ្ញា
 វិញ្ញាណញ្ចាយតនសញ្ញា
 អាកិញ្ចញ្ញាយតនសញ្ញា
 នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនសញ្ញា១១
 អនិមិត្តចេតោសមាធិ១៥
មហាសុញ្ញតសូត្រ ទី២
សុញ្ញតវគ្គ មហាសុញ្ញតសូត្រ  ពាក្យថាឋានៈនិងមិនមែនឋានៈ១៩
 ការសម្រេចនូវសុញ្ញតផលសមាបត្តិ២១
 ការដឹងច្បាស់ក្នុងហេតុនោះៗ២៣
 កាមគុណប្រាំ២៩
 កថាវត្ថុដប់៣១
 ឧបទ្រពសិស្ស៣៣
 ឧបទ្រពព្រហ្មចារ្យ៣៥
 សេចក្តីប្រតិបត្តិជាមិត្ត៣៧
អច្ឆរិយព្ភូតធម្មសូត្រ ទី ៣
សុញ្ញតវគ្គ អច្ឆរិយព្ភូតធម្មសូត្រ  អន្តរាកថា៤១
 ពោធិសត្វកើតក្នុងពួកទេវតាជាន់តុសិត៤៣
 ពោធិសត្វចុះកាន់ផ្ទៃមាតា៤៥
 ពោធិសត្វចេញចាកផ្ទៃមាតា៥១
 ការត្រេកអរចំពោះភាសិត៥៧
ពក្កុលត្ថេរច្ឆរិយព្ភូតសូត្រ ទី ៤
សុញ្ញតវគ្គ ពក្កុលត្ថេរច្ឆរិយព្ភូតសូត្រ  សេចក្តីអស្ចារ្យ៥៩
ទន្តភូមិសូត្រ ទី៥
សុញ្ញតវគ្គ ទន្តភូមិសូត្រ អចិរវតសមណុទ្ទេស ចូលគាល់ព្រះមានព្រះភាគ៦៧
 ឧបមាដោយដំរីដែលគួរទូន្មាន៦៩
 ឧបមាដោយភ្នំធំ៧១
 ឧបមាដោយដំរី៧៥
 ពោលអំពីពុទ្ធគុណ៧៩
 ធម៌មានសតិប្បដ្ឋានបួនជាដើម៨១
 ឧបមាដោយដំរីមិនទាន់ទូន្មាន៨៧
 ឧបមាដោយដំរីដែលទូន្មានហើយ៨៩
ភូមិជសូត្រ ទី ៦
សុញ្ញតវគ្គ ភូមិជសូត្រ  ការប្រព្រឹត្តិព្រហ្មចរិយៈ៩១
 ការចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ៩៣
 ឧបមាដោយបុរសអ្នកត្រូវការដោយប្រេង៩៧
 ឧបមាដោយបុរសអ្នកត្រូវការទឹកដោះស្រស់៩៩
 ភាពនៃកិរិយាត្រាស់ដឹងនូវផល១០១
 ឧបមាដោយបុរសអ្នកត្រូវការប្រេង១០៣
 ឧបមាដោយបុរសអ្នកត្រូវការទឹកដោះខាប់១០៥
 សេចក្តីរីករាយចំពោះភាសិត១០៧
អនុរុទ្ធសូត្រ ទី ៧
សុញ្ញតវគ្គ អនុរុទ្ធសូត្រ  បុរសម្នាក់ចូលទៅរកព្រះអនុរុទ្ធ១០៧
 សេចក្តីដោះស្រាយនូវចេតោវិមុត្តិ១១១
 កិរិយាកើតក្នុងភពទាំងបួន១១៥
 ព្យាករណ៍នូវរស្មីនៃទេវតា១១៧
 ភាវៈនៃវាចាស្មាន១១៧
ឧបក្កិលេសសូត្រ ទី ៨
សុញ្ញតវគ្គ ឧបក្កិលេសសូត្រ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ឃាត់ភិក្ខុ១៣១
 គាថាប្រារព្ធនូវការជម្លោះ១៣៣
 នាយទាយបាល ឃាត់ព្រះមានព្រះភាគ១៣៧
 ភាពនៃបុគ្គលមានចិត្តជាមួយគ្នា១៣៩
 ភាពនៃបុគ្គលមិនធ្វេសប្រហែស១៤៣
 ឧបមាដោយបុរសដើរផ្លូវឆ្ងាយ១៤៧
 ភាពនៃបុគ្គលមានសេចក្តីព្យាយាមតឹងពេក១៤៩
 ការកើតឡើងនៃសេចក្តីប្រាថ្នាហួសពេក១៥១
 ភាវនា ៣ ប្រការ១៥៩
ពាលបណ្ឌិតសូត្រ ទី ៩
សុញ្ញតវគ្គ ពាលបណ្ឌិតសូត្រ ទុក្ខក្នុងបច្ចុប្បន្នរបស់បុគ្គលពាល១៦៣
 ឧបមាដោយបុរសត្រូវលំពែង១៦៩
 ចំណងប្រាំប្រការ១៣១
 និយាយអំពីនរក១៧៣
 និយាយអំពីកំណើតសត្វតិរច្ឆាន១៧៥
 ឧបមាដោយអណ្តើកខ្វាក់១៧៩
 ពាលភូមិ១៨១
 សុខក្នុងបច្ចុប្បន្នរបស់បណ្ឌិត១៨៣
 ចក្ករ័តន៍១៩១
 អស្សរ័តន៍១៩៥
 ឥត្ថីរ័តន៍១៩៧
 គហបតីរ័តន៍១៩៩
 សេចក្តីសុខរបស់ស្តេចចក្រពត្តិ២០១
 សេចក្តីសុខរបស់បណ្ឌិត២០៥
ទេវទូតសូត្រ ទី ១០
អនុបទវគ្គ ទេវទូតសូត្រ  ទេវទូតទីមួយ២០៩
 ទេវទូតទីពីរ២១៣
 ទេវទូតទីបី២១៥
 ទេវទូតទីបួន២១៧
 ទេវទូតទីប្រាំ២១៩
 មហានរក២២៣
 គូថនរក និងកុក្កុលនរក២២៧
 ស្ទឹងទឹកផ្សា២២៩
 និគមគាថា២៣១