​ឧទ្ទាន​ ​នៃ​ទុក្ខ​វគ្គ​នោះ​គឺ​


​និយាយ​ពី​ភិក្ខុ​ពិចារណា​សេចក្តី​ទុក្ខ១​ ​និយាយ​ពី​ភិក្ខុ​ឃើញ​ទោស​ ​និង​សេចក្តី​ត្រេកអរ​ ​ក្នុង​ឧបា​ទា​នី​យ​ធម៌២លើក​ ​និយាយ​ពី​សញ្ញោ​ជ​នី​យ​ធម៌២លើក​ ​ពោល​ប្រៀប​ពីដើម​ឈើ​ធំ២លើក​ ​សេចក្តី​ប្រៀប​ដោយ​ដើមឈើ​ខ្ចី​ ​ជាគម្រប់៧​ ​និយាយ​ពី​ការ​ចាប់កំណើត​នៃ​នាមរូប១​ ​និយាយ​ពី​វិញ្ញាណ​ ​បើ​រាប់​តាម​និទាន​ ​មាន១៣​។​
ថយ | ទំព័រទី ២០៥ | បន្ទាប់