បិដកភាគ ៣១

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៣១

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
សុត្តន្តបិដក សំយុត្តនិកាយ និទានវគ្គ
តតិយភាគ
អភិសមយសំយុត្ត


ពុទ្ធវគ្គ
អភិសមយសំយុត្ត ពុទ្ធវគ្គ បដិច្ចសមុប្បាទ
 ជាតិ
 វិញ្ញាណ
 សម្មាបដិបទា
 ហេតុឲ្យកើតកងទុក្ខ១១
 កិរិយារលត់កងទុក្ខ១៥
អាហារវគ្គ
អភិសមយសំយុត្ត អាហារវគ្គ កិរិយារលត់ទុក្ខ២៥
 ការសាកសួររកអាហារ២៧
 កិរិយាមិនដឹងច្បាស់នូវជរានិងមរណៈជាដើម៣១
 ការសាកសួររកសម្មាទិដ្ឋិ៣៥
 ការសាកសួររកធម្មកថិក៣៧
 អចេលកស្សបចូលទៅរកព្រះមានព្រះភាគ៣៩
 ការសាកសួររកសេចក្តីទុក្ខ៤១
 ការព្យាករណ៍នូវសេចក្តីទុក្ខ៤៣
 ការបាននូវឧបសម្បទា៤៥
 ការសាកសួររកសេចក្តីទុក្ខ៤៧
 ការព្យាករណ៍នូវសេចក្តីទុក្ខ៤៩
 សេចក្តីផ្សេងគ្នានៃពាលនិងបណ្ឌិត៥១
 បដិច្ចសមុប្បាទ៥៣
 ភាពនៃធម៌ដែលព្រះអរិយៈបានឃើញច្បាស់៥៧
ទសពលវគ្គ
អភិសមយសំយុត្ត ទសពលវគ្គ ភាពនៃសេចក្តីសុខនិងទុក្ខ៦១
 ភាពនៃសេចក្តីព្យាយាម៦៣
 ឋយញ្ញាណ៦៥
 ឧបមាដោយទឹកប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទីទាប៦៩
 ពាក្យនៃបរិព្វាជក៧១
 ព្រះអានន្ទចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ៧៣
 ព្រះពុទ្ធដីកានៃព្រះមានព្រះភាគ៧៥
 ពាក្យនៃព្រះអានន្ទ៧៩
 ទ្រង់ពោលនូវបដិច្ចសមុប្បន្នធម៌៨១
 កិរិយាធ្វើនូវកាយ វចី មនោ សង្ខារ៨៧
 ព្រះឧបវាណចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ៨៩
 ទ្រង់ពោលនូវបដិច្ចសមុប្បន្នធម៌៩១
 កិរិយាដឹងច្បាស់នូវជរា និងមរណៈ ជាដើម៩៣
 កិរិយាមិនកំណត់ដឹងនូវជរា និងមរណៈ ជាដើម៩៧
 កិរិយាមិនដឹងច្បាស់នូវជរា និងមរណៈ ជាដើម៩៩
កឡារខត្តិយវគ្គ
អភិសមយសំយុត្ត កឡារខត្តិយវគ្គ ពោលអំពីបុគ្គលមានធម៌ពិចារណាហើយ១០៣
 កឡារខត្តិយភិក្ខុចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ១០៩
 ទ្រង់សួរបញ្ជាក់ព្រះសារីបុត្ត១១១
 ភពមានឧបាទានជាហេតុជាដើម១១៣
 វេទនាមានផស្សៈជាហេតុជាដើម១១៥
 ទ្រង់ប្រទានសាធុការៈ១១៧
 ព្រះសារីបុត្តហៅភិក្ខុទាំងឡាយ១១៩
 កឡារខត្តិយភិក្ខុក្រាបទូលព្រះមានព្រះភាគ១២១
 ពោលអំពីញាណវត្ថុ១២៣
 ពោលអំពីជរានិងមរណៈ១២៥
 ឈ្មោះអរិយសាវ័ក១២៧
 សេចក្តីដឹងក្នុងអតីតកាលជាដើម១២៩
 ពោលអំពីញាណវត្ថុ១៣១
 ការសាកសួររកជរានិងមរណៈ១៣៣
 ការសាកសួររកភពជាដើម១៣៥
 ការសាកសួររកសង្ខារ១៣៩
 ការរលត់នៃអវិជ្ជា១៤១
 ការកើតឡើងនៃកងទុក្ខ១៤៣
 ឧទ្ទាន១៤៩
គហបតិវគ្គ
អភិសមយសំយុត្ត គហបតិវគ្គ ភ័យប្រាំប្រការ១៥១
 អង្គនៃសោតាបត្តិ១៥៣
 ការព្យាករណ៍ខ្លួន១៥៥
 ការរលត់ទៅនៃទុក្ខ១៥៩
 ហេតុនាំឲ្យកើតសង្ខារលោក១៦១
 ហេតុនាំឲ្យកើតកងទុក្ខ១៦៣
 ធម្មបរិយាយជាខាងដើមនៃព្រហ្មចរិយៈ១៦៥
 ជាណុស្សោណិព្រាហ្មណ៍ ចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ១៦៧
 ហេតុនាំឲ្យកើតកងទុក្ខ១៦៩
 ហេតុនាំឲ្យកើតសង្ខារលោក១៧១
 ភាពនៃព្រះអរិយសាវ័កបរិបូណ៌ដោយទិដ្ឋិ១៧៥
ទុក្ខវគ្គ
អភិសមយសំយុត្ត ទុក្ខវគ្គ ការពិចារណារកកិរិយាអស់ទៅនៃសេចក្តីទុក្ខ១៧៩
 ការលះបង់អវិជ្ជា១៨១
 ទ្រង់សាកសួររកការតាក់តែងបុញ្ញាភិសង្ខារ ជាដើម១៨៣
 ការកើតឡើងនៃកងទុក្ខ១៨៥
 ឧបមាដោយគំនរភ្លើង១៨៧
 ការរលត់ទៅនៃកងទុក្ខ១៨៩
 ឧបមាដោយប្រទីបប្រេង១៩១
 ឧបមាដោយឈើធំ១៩៣
 ឧបមាដោយឈើខ្ចី១៩៧
 ហេតុនាំឲ្យកើតកងទុក្ខ១៩៩
 ជម្រៅរបស់បដិច្ចសមុប្បាទ២០១
 ឧបមាដោយឈើធំ២០៣
 ឧទ្ទាន២០៥
មហាវគ្គ
អភិសមយសំយុត្ត មហាវគ្គ ភាពនៃមហាភូតទាំងបួន២០៧
 សេចក្តីនឿយណាយក្នុងកាយ២០៩
 ពោលអំពីការកំណត់ទុកក្នុងចិត្តនូវបដិច្ចសមុប្បាទធម៌២១១
 ការកើតឡើងនៃសុខវេទនាជាដើម២១៣
 ពោលអំពីកវឡីការាហារ២១៥
 ពោលអំពីផស្សាហារ៤១៧
 ពោលអំពីវិញ្ញាណាហារ២១៩
 អាហារបួនយ៉ាង២២១
 ឧបមាដោយជាងជ្រលក់ឬជាងគំនូរ២២៣
 កវឡីការាហារ២២៥
 ឧបមាដោយផ្ទះមានកំពូលឬសាលា២២៧
 សេចក្តីត្រិះរិះរបស់ព្រះមានព្រះភាគ២២៩
 ការរលត់នៃកងទុក្ខ២៣១
 ឧបមាដោយផ្លូវធ្លាចាស់២៣៣
 និយាយអំពីការពិចារណាបច្ច័យខាងក្នុង២៣៥
 ការញុំាងតណ្ហាជាដើមឲ្យចម្រើន២៤១
 ឧបមាដោយផ្តិលពេញដោយសុរា២៤៣
 ការលះតណ្ហាជាដើម២៤៥
 ឧបមាដោយផ្តិលពេញដោយសុរា២៤៧
 ព្រះមហាកោដ្ឋិតៈចូលទៅរកព្រះសារីបុត្ត២៤៩
 ការសួររកជាតិជាដើម២៥១
 ឧបមាដោយបាច់បបុះ២៥៣
 ព្រះមុសិលត្ថេរជាដើម២៥៥
 ការសួររកជរានិងមរណៈជាដើម២៥៧
 ការសួររកជាតិជាដើម២៦១
 ឧបមាដោយបុរសដែលក្តៅក្រហាយ២៦៣
 ឧបមាដោយមហាសមុទ្រ២៦៥
 សុសិមបរិព្វាជកចូលទៅរកព្រះអានន្ទ២៦៧
 ពាក្យសួររបស់សុសិមភិក្ខុ២៦៩
 ការសួររកចេតោបរិយញ្ញាណ២៧១
 ការសួររកទិព្វចក្ខុញ្ញាណ២៧៣
 សុសិមភិក្ខុចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ២៧៥
 ការសួររករូបមិនទៀងជាដើម២៧៧
 ការនឿយណាយក្នុងរូបជាដើម២៧៩
 ការសួររកឥទ្ធិវិធី២៨១
 ការសួររកទិព្វចក្ខុ២៨៣
 សេចក្តីឧបមាដោយការចាប់ចោរ២៨៥
 ឧទ្ទាន២៨៧
សមណព្រាហ្មណវគ្គ
អភិសមយសំយុត្ត សមណព្រាហ្មណវគ្គ សេចក្តីមិនដឹងនូវជរានិងមរណៈជាដើម២៨៩
អន្តរបេយ្យាលៈ
អភិសមយសំយុត្ត អន្តរបេយ្យាលៈ កិរិយាធ្វើនូវការសិក្សាជាដើម២៩៣
អភិសមយវគ្គ
អភិសមយសំយុត្ត អភិសមយវគ្គ ឧបមាដោយស្រះបោក្ខរណី២៩៧
 ឧបមាដោយស្ទឹងធំ២៩៩
 ភាពនៃការបានធម្មចក្ខុមានប្រយោជន៍ច្រើន៣០១
 ឧបមាដោយស្តេចភ្នំសិនេរុ៣០៧
 ឧទ្ទាន៣០៩