​បញ្ជីរឿង​ ​នៃ​មហាវគ្គ​នោះ​គឺ​


​និយាយ​អំពី​បុគ្គល២ពួក​ ​គឺ​បុគ្គល​អ្នក​មិន​ចេះដឹង​ ​និង​បុគ្គល​អ្នកចេះដឹង​ ​ដែល​ព្រះមានព្រះភាគ​ ​ត្រាស់​ហើយ១​ ​អំពី​បរិភោគ​ដូច​បរិភោគ​សាច់​កូន១​ ​អំពី​ធម៌​ ​មាន​រាគៈ​ជាដើម​ ​ដែល​មាន​ ​និង​មិន​មាន​ក្នុង​អាហារ១​ ​អំពី​អដ្ឋង្គិក​មគ្គ​ ​ដូច​ផ្លូវ​ទៅកាន់​បុរាណ​នគរ១​ ​អំពី​ការពិចារណា​ ​នូវ​បដិច្ចសមុប្បាទ១​ ​អំពី​នាមរូប​ ​ដូ​ចបា​ច់ប​បុះ១​ ​អំពី​ធម្មកថិក​ ​នៅក្នុង​ក្រុង​កោ​សម្ពី១​ ​អំពី​បដិច្ចសមុប្បាទ​ចម្រើនឡើង​ ​និង​ថយកម្លាំង​ ​ដូច​មហាសមុទ្រ​ជោរ​នាច១​ ​អំ​ពី​សុសិ​ម​បរិ​ព្វា​ជ​ក១​ ​ត្រូវជា១០​។​
ថយ | ទំព័រទី ២៨៧ | បន្ទាប់