​បញ្ជីរឿង​នៃ​ ​អភិ​សមយ​វគ្គ​ ​នោះ​គឺ​


​សំដែង​អំពី​ការប្រៀបធៀប​ ​ដូច​លើក​អាចម៍ដី​ឡើង​ ​ដោយ​ចុង​ក្រចក​ ​ដូច​ទឹក​ក្នុង​ស្រះ​បោក្ខរណី​ ​ដូច​ទឹកដែល​ហូរ​ប្រសព្វ​ ​រលាយ​ចូលគ្នា២លើក​ ​ឧបមា​ដូច​ផែនដី២លើក​ ​ដូច​សមុទ្រ២លើក​ ​ដូច​ភ្នំ៣លើក​។​

​ចប់​ ​អភិ​សមយ​សំយុត្ត​ ​ទី១​។​

ថយ | ទំព័រទី ៣០៩