​ឧទ្ទាន​នៃ​សញ្ញា​វគ្គ​នោះ​គឺ​


​និយាយ​អំពី​សញ្ញា​ ​ពីរ​លើក​ ​១​ ​សេចក្តី​ចំរើន​ ​ពីរ​លើក​ ​១​ ​ភិក្ខុ​គួរ​ដល់​ការសាកសួរ​ ​១​ ​ភិក្ខុ​គួរ​ដល់​សាជី​វៈ​ ​១​ ​ឥទ្ធិបាទ​ ​ដែល​បាន​ពោល​ ​ពីរ​លើក​ ​១​ ​ធម៌​ប្រព្រឹត្តទៅ​ ​ដើម្បី​សេចក្តី​នឿយណាយ​ ​១​ ​ធម៌​ប្រព្រឹត្តទៅ​ ​ដើម្បី​អស់​ទៅ​នៃ​អាសវៈ​ ​១​។​
ថយ | ទំព័រទី ១៧១ | បន្ទាប់