​ឧទ្ទាន​


​និយាយ​អំ​ពី​មញ្ជិ​ដ្ឋ​វិមាន​ ​១​ ​បភស្សរ​វិមាន​ ​១​ ​នាគ​វិមាន​ ​១​ ​អ​លោម​វិមាន​ ​១​ ​កញ្ជិ​ក​ទាយិកា​វិមាន​ ​១​ ​វិហារ​វិមាន​ ​១​ ​ចតុ​រិតិ្ថ​វិមាន​ ​១​ ​អម្ព​វិមាន​ ​១​ ​បីត​វិមាន​ ​១​ ​ឧ​ច្ឆុ​វិមាន​ ​១​ ​វន្ទន​វិមាន​ ​១​ ​រជ្ជុ​មាលា​វិមាន​ ​១​ ​ហេតុ​នោះ​បាន​ជា​ហៅថា​វគ្គ​។​

​ចប់​ ​វគ្គ​ ​ទី៤​ ​ក្នុង​ឥត្ថី​វិមាន​។​

ថយ | ទំព័រទី ១០៩ | បន្ទាប់