​ឧទ្ទាន​ ​(​នៃ​មហា​រថ​វគ្គ​នោះ​)​ ​គឺ​


​និយាយ​អំពី​មណ្ឌូក​ទេវបុត្ត​វិមាន​ ​១​ ​រេវតី​វិមាន​ ​១​ ​ឆត្ត​មាណវក​វិមាន​ ​១​ ​កក្កដ​រស​ទាយក​វិមាន​ ​១​ ​ទ្វារបាល​កវិ​មាន​ ​១​ ​ករណីយ​វិមាន​ ​២​ ​សូ​ចិ​វិមាន​ ​២​ ​នាគ​វិមាន​ ​៣​ ​រថ​វិមាន​ ​២​ ​(​វគ្គ​នេះ​)​ ​ជាវ​គ្គ​ ​ទី​ ​៥​ ​តែ​ជាវ​គ្គ​ ​ទី១​ ​ប៉ែក​ខាង​បុរស​។​

​ចប់​ ​ភាណវារៈ​ ​ទី៣​។​

ថយ | ទំព័រទី ១៤៤ | បន្ទាប់