ពួក​សត្វ​ដែល​មាន​អាយុវែង​ដល់​ម្ល៉ោះ ក៏​គង់​ច្យុត​ដោយ​អស់អាយុ ព្រះមហេសី​ត្រាស់​ថា គ្មាន​ភព​ណា​នីមួយ​ទៀង​ទេ ព្រោះហេតុនោះ អ្នកប្រាជ្ញ​មាន​ប្រាជ្ញា​រក្សាខ្លួន មាន​ប្រាជ្ញាល្អិត អ្នក​គិត​នូវ​អត្ថ តែង​ចំរើន​នូវ​មគ្គ​ដ៏​ប្រសើរ ដើម្បី​ដោះខ្លួន​ចាក​ជរា និង​មរណៈ លុះ​ចំរើន​នូវ​មគ្គ​ដ៏​ស្អាត សម្រាប់​ធ្វើដំណើរ​ទៅកាន់​អមត​និព្វាន​ហើយ រមែង​ជា​អ្នក​មិន​មាន​អាសវៈ កំណត់​នូវ​អាសវៈ​ទាំងពួង ហើយ​បរិនិព្វាន។

 [៣៤២] បណ្តា​ខន្ធ​ទាំង ៥ ខន្ធ​ប៉ុន្មាន គួរ​គេ​ដឹង​ច្បាស់ ខន្ធ​ប៉ុន្មាន​គួរ​កំណត់​ដឹង ខន្ធ​ប៉ុន្មាន គួរ​លះបង់ ខន្ធ​ប៉ុន្មាន គួរ​ចំរើន ខន្ធ​ប៉ុន្មាន គួរ​ធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ ខន្ធ​ប៉ុន្មាន មិន​គួរ​លះបង់ មិន​គួរ​ចំរើន មិន​គួរ​ធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់។បេ។ បណ្តា​ចិត្ត​ទាំង ៧ ចិត្ត​ប៉ុន្មាន គួរ​ដឹង​ច្បាស់ ចិត្ត​ប៉ុន្មាន គួរ​កំណត់​ដឹង ចិត្ត​ប៉ុន្មាន គួរ​លះបង់ ចិត្ត​ប៉ុន្មាន គួរ​ចំរើន ចិត្ត​ប៉ុន្មាន គួរ​ធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ ចិត្ត​ប៉ុន្មាន មិន​គួរ​លះបង់ មិន​គួរ​ចំរើន មិន​គួរ​ធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់។ រូបក្ខន្ធ គេ​គួរ​ដឹង​ច្បាស់ គួរ​កំណត់​ដឹង តែ​មិន​គួរ​លះបង់ មិន​គួរ​ចំរើន មិន​គួរ​ធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់​ទេ
ថយ | ទំព័រទី ៣៣៨ | បន្ទាប់