ព្រោះហេតុនោះ បុថុជ្ជន មិន​ស្ងប់ស្ងាត់​ចាក​ពួក​ធម៌ ប្រកបដោយ​ធាតុ ៣ ទេ។

ចប់​អវិវិត្ត​កថា។


សញ្ញោជន​កថា


 [៤០៧] ការ​ដល់​ព្រះ​អរហត្ត ព្រោះ​មិន​លះបង់​សញ្ញោជនៈ​តិចតួច​មាន​ដែរ​ឬ។ អើ។ ការ​ដល់​ព្រះ​អរហត្ត ព្រោះ​មិន​លះ​សក្កា​យទិដ្ឋិ។បេ។ ព្រោះ​មិន​លះ​វិចិកិច្ឆា។បេ។ ព្រោះ​មិន​លះ​សីលព្វត​បរា​មា​សៈ ព្រោះ​មិន​លះ​រាគៈ ព្រោះ​មិន​លះ​ទោសៈ ព្រោះ​មិន​លះ​មោហៈ។បេ។ ព្រោះ​មិន​លះ​អនោត្តប្បៈ​តិចតួច មាន​ដែរ​ឬ។ អ្នក​មិន​គួរ​ពោល​យ៉ាងនេះ​ទេ។បេ។
 [៤០៨] ការ​ដល់​ព្រះ​អរហត្ត ព្រោះ​មិន​លះ​សញ្ញោជនៈ​តិចតួច មាន​ដែរ​ឬ។ អើ។ ព្រះអរហន្ត ប្រកបដោយ​រាគៈ ប្រកបដោយ​ទោសៈ ប្រកបដោយ​មោហៈ ប្រកបដោយ​មានះ ប្រកប​ដោ​យម​ក្ខៈ ប្រកប​ដោយ​បឡា​សៈ ប្រកបដោយ​ឧបា​យា​សៈ ប្រកបដោយ​កិលេស​ដែរ​ឬ។ អ្នក​មិន​គួរ​ពោល​យ៉ាងនេះ​ទេ។បេ។ ក្រែង​ព្រះអរហន្ត មិន​មាន​រាគៈ មិន​មាន​ទោសៈ មិន​មាន​មោហៈ មិន​មាន​មានះ មិន​មាន​មក្ខៈ មិន​មា​នប​ឡា​សៈ មិន​មាន​ឧបា​យា​សៈ មិន​មាន​កិលេស​ទេ​ឬ។ អើ។ ប្រសិនបើ ព្រះអរហន្ត មិន​មាន​រាគៈ។បេ។ មិន​មាន​កិលេស​ទេ ម្នាល​អ្នក​ដ៏​ចម្រើន អ្នក​មិន​គួរ​ពោល​ថា ការ​ដល់​នូវ​ព្រះ​អរហត្ត ព្រោះ​មិន​លះ​សញ្ញោជនៈ​តិចតួច មាន​ទេ។
ថយ | ទំព័រទី ២៣៤ | បន្ទាប់