បិដកភាគ ៨៦

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៨៦

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
កថាវត្ថុ តតិយភាគ
តតិយបណ្ណាសកៈ


ឯកាទសមវគ្គ
តិស្សោបិ អនុសយកថា
ញាណកថា១០
ញាណចិត្តវិប្បយុត្តន្តិកថា១១
ឥទំ ទុក្ខន្តិកថា១៣
ឥទ្ធិពលកថា១៧
សមាធិកថា២១
ធម្មដ្ឋិតតាកថា២២
អនិច្ចតាកថា២៤
ទ្វាទសមវគ្គ
សំវរកម្មន្តិកថា២៧
កម្មកថា២៩
សទ្ទវិបាកោតិកថា៣១
សឡាយតនកថា៣៣
សត្តក្ខត្តុំបរមកថា៣៦
កោលំកោលឯកវីជិកថា៣៩
ជីវិតាវោរោបនកថា៣៩
ទុគ្គតិកថា៤១
សត្តមភវិកកថា៤៤
តេរសមវគ្គ
កប្បដ្ឋកថា៤៦
កុសលចិត្តប្បដិលាភកថា៤៨
អនន្តរាបយុត្តកថា៤៩
និយតនិយាមកថា៥១
នីវុតកថា៥៣
សម្មុខីភូតកថា៥៥
សមាបន្នោ អស្សាទេតិកថា៥៧
អសាតរាគកថា៥៩
ធម្មតណ្ហាអព្យាកតាតិកថា៦១
ធម្មតណ្ហានទុក្ខសមុទយោតិកថា៦៣
ចុទ្ទសមវគ្គ
កុសលាកុសលប្បដិសន្ទហនកថា៦៧
សឡាយតនុប្បត្តិកថា៧១
អនន្តរប្បច្ចយកថា៧៤
អរិយរូបកថា៧៩
អញ្ញអនុសយោតិកថា៨០
បរិយុដ្ឋានចិត្តវិប្បយុត្តន្តិកថា៨៣
បរិយាបន្នកថា៨៤
អព្យាកតកថា៨៨
អបរិយាបន្នកថា៩១
បន្នរសមវគ្គ
បច្ចយតាកថា៩២
អញ្ញមញ្ញប្បច្ចយកថា៩៦
អទ្ធាកថា៩៨
ខណលយមុហុត្តកថា១០១
អាសវកថា១០២
ជរាមរណកថា១០២
សញ្ញាវេទយិតកថា១០៣
ទុតិយសញ្ញាវេទយិតកថា១០៤
តតិយសញ្ញាវេទយិតកថា១០៥
អសញ្ញសត្តូបិកាកថា១០៨
កម្មូបចយកថា១១០
ចតុត្ថបណ្ណាសកៈ

សោឡសមវគ្គ
និគ្គហកថា១១៦
បគ្គហកថា១១៨
សុខានុប្បទានកថា១២១
អធិគ្គយ្ហមនសិការកថា១២២
រូបហេតូតិកថា១២៧
រូបសហេតុកន្តិកថា១២៩
រូបកុសលាកុសលន្តិកថា១៣១
រូបវិបាកោតិកថា១៣៤
រូបរូបាវចរារូបាវចរន្តិកថា១៣៦
រូបរាគរូបធាតុបរិយាបន្នោតិអាទិកថា១៣៨
សត្តរសមវគ្គ
អត្ថិ អរហតោ បុញ្ញូបចយោតិកថា១៤២
នត្ថិ អរហតោ អកាលមច្ចូតិកថា១៤៤
សព្វមិទំ កម្មតោតិកថា១៤៦
ឥន្រ្ទិយពទ្ធកថា១៤៨
ឋបេត្វា អរិយមគ្គន្តិកថា១៥១
ន វត្តព្វំ សង្ឃោ ទក្ខិណំ បដិគ្គណ្ហាតីតិកថា១៥៣
ន វត្តព្វំ សង្ឃោ ទក្ខិណំ វិសោធេតីតិកថា១៥៥
ន វត្តព្វំ សង្ឃោ ភុញ្ជតីតិកថា១៥៧
ន វត្តព្វំ សង្ឃស្ស ទិន្នំ មហប្ផលន្តិកថា១៥៨
ន វត្តព្វំ ពុទ្ធស្ស ទិន្នំ មហប្ផលន្តិកថា១៦១
ទិក្ខណាវិសុទ្ធិកថា១៦៣
អដ្ឋារសមវគ្គ
មនុស្សលោកកថា១៦៧
ធម្មទេសនាកថា១៦៩
ករុណាកថា១៧១
គន្ធជាតកថា១៧២
ឯកមគ្គកថា១៧៣
ឈានសង្កន្តិកថា១៧៦
ឈានន្តរិកកថា១៨១
សមាបន្នោ សទ្ទំ សុណាតីតិកថា១៨៥
ចក្ខុនា រូបំ បស្សតីតិកថា១៨៨
ឯកូនវីសតិមវគ្គ
កិលេសជហនកថា១៩១
សុញ្ញតាកថា១៩៤
សាមញ្ញផលកថា១៩៦
បត្តិកថា១៩៧
តថតាកថា២០០
កុសលកថា២០២
អច្ចន្តនិយាមតាកថា២០៤
ឥន្រ្ទិយកថា២០៩
វីសតិមវគ្គ
អសញ្ចិច្ចកថា២១៤
ញាណកថា២១៧
និរយបាលកថា២១៩
តិរច្ឆានកថា២២៣
មគ្គកថា២២៤
ញាណកថា២២៨
ឯកវីសតិមវគ្គ
ខុទ្ទកបណ្ណាសកៈ
សាសនកថា២៣១
អវិវិត្តកថា២៣៣
សញ្ញោជនកថា២៣៤
ឥទ្ធិកថា២៣៥
ពុទ្ធកថា២៣៧
សព្វទិសាកថា២៣៨
ធម្មកថា២៣៩
កម្មកថា២៤១
ពាវីសតិមវគ្គ
បរិនិព្វានកថា២៤៤
កុសលចិត្តកថា២៤៥
អានេញ្ជកថា២៤៦
ធម្មាភិសមយកថា២៤៨
តិស្សោបិកថា២៥០
អព្យាកតកថា២៥០
អាសេវនប្បច្ចយតាកថា២៥២
ខណិកកថា២៥៦
តេវីសតិមវគ្គ
ឯកាធិប្បាយកថា២៥៩
អរហន្តវណ្ណកថា២៥៩
ឥស្សរិយកាមការិកាកថា២៦០
រាគប្បដិរូបកាទិកថា២៦៤
អបរិនិប្ផន្នកថា២៦៥