បច្ចយ​តាក​ថា


 [១៦៥] ភាវៈ​នៃ​ធម៌​ជា​បច្ច័យ កំណត់​ហើយ​ឬ។ អើ។ ក្រែង វីមំសា ជាហេតុ គឺ​អធិបតី​នោះ​ឯង​ឬ។ អើ។ ប្រសិនបើ វីមំសា ជាហេតុ គឺ​អធិបតី​នោះ ម្នាល​អ្នក​ដ៏​ចម្រើន ព្រោះហេតុនោះ អ្នក​គួរ​ពោល​ថា បច្ច័យ ដោយហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ បច្ច័យ ដោយ​អធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ។
 [១៦៦] ក្រែង​ឆន្ទា​ធិប​តិ ជា​អធិបតី នៃ​សហជាត​ធម៌​ទាំងឡាយ​ឬ។ អើ។ ប្រសិនបើ ឆន្ទា​ធិបតី ជា​អធិបតិ​នៃ​សហជាត​ធម៌​ទាំងឡាយ ម្នាល​អ្នក​ដ៏​ចម្រើន ព្រោះហេតុនោះ អ្នក​គួរ​ពោល​ថា បច្ច័យ ដោយ​អធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ បច្ច័យ ដោយ​សហជាត​ប្ប​ច្ច័​យ។
 [១៦៧] ក្រែង​វីរិយា​ធិប​តិ ជា​អធិបតី​នៃ​សហជាត​ធម៌​ទាំងឡាយ​ឬ។ អើ។ ប្រសិនបើ វីរិយា​ធិប​តិ ជា​អធិបតី​នៃ​សហជាត​ធម៌​ទាំងឡាយ ម្នាល​អ្នក​ដ៏​ចម្រើន ព្រោះហេតុនោះ អ្នក​គួរ​ពោល​ថា បច្ច័យ ដោយ​អធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ បច្ច័យ​ដោយ​សហជាត​ប្ប​ច្ច័​យ។ ក្រែង​វីរិយា​ធិប​តិ ជា​អធិបតី​នៃ​សហជាត​ធម៌​ទាំងឡាយ គឺ​ឥន្រ្ទិយ​នោះ​ឬ។ អើ ។ ប្រសិនបើ វីរិយា​ធិប​តិ ជា​អធិបតី​នៃ​សហជាត​ធម៌​ទាំងឡាយ គឺ​ឥន្រ្ទិយ​នោះ ម្នាល​អ្នក​ដ៏​ចម្រើន ព្រោះហេតុនោះ អ្នក​គួរ​ពោល​ថា បច្ច័យ ដោយ​អធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ បច្ច័យ ដោយ​ឥន្រ្ទិយ​ប្ប​ច្ច័​យ។
ថយ | ទំព័រទី ៩២ | បន្ទាប់