[៣៤] ទុក្ខៈ ហៅថា ទុក្ខសច្ច​ឬ។ អើ។ សច្ចៈ​ទាំងឡាយ ហៅថា សមុទយសច្ច​ឬ។ សមុទយសច្ច ហៅថា​សច្ចៈ​ផង ហៅថា​សមុទយសច្ច​ផង សច្ចៈ​ទាំងឡាយ​ដ៏​សេស ហៅថា​សច្ចៈ មិន​ហៅថា​សមុទយសច្ច​ទេ។ ទុក្ខៈ ហៅថា​ទុក្ខសច្ច​ឬ។ អើ។ សច្ចៈ​ទាំងឡាយ ហៅថា​និរោធ​សច្ច។បេ។ សច្ចៈ​ទាំងឡាយ ហៅថា​មគ្គសច្ច​ឬ។ មគ្គសច្ច ហៅថា​សច្ចៈ​ផង ហៅថា មគ្គសច្ច​ផង សច្ចៈ​ទាំងឡាយ​ដ៏​សេស ហៅថា​សច្ចៈ មិន​ហៅថា​មគ្គសច្ច​ទេ។ សមុទយៈ ហៅថា សមុទយសច្ច​ឬ។ សមុទយៈ​ដ៏​សេស វៀរលែង​សមុទយសច្ច ហៅថា​សមុទយៈ មិន​ហៅថា​សមុទយសច្ច ឯស​មុ​ទយ​សច្ច ហៅថា​សមុទយៈ​ផង ហៅថា​សមុទយសច្ច​ផង។ សច្ចៈ​ទាំងឡាយ ហៅថា​ទុក្ខសច្ច។បេ។ សច្ចៈ​ទាំងឡាយ ហៅថា​និរោធ​សច្ច។បេ។ សច្ចៈ​ទាំងឡាយ ហៅថា​មគ្គសច្ច​ឬ។ មគ្គសច្ច ហៅថា​សច្ចៈ​ផង ហៅថា​មគ្គសច្ច​ផង សច្ចៈ​ទាំងឡាយ​ដ៏​សេស ហៅថា​សច្ចៈ មិន​ហៅថា​មគ្គសច្ច​ទេ។ និរោធៈ ហៅថា​និរោធ​សច្ច​ឬ។ និរោធៈ​ដ៏​សេស វៀរលែង​និរោធ​សច្ច ហៅថា​និរោធៈ មិន​ហៅថា​និរោធ​សច្ច​ទេ ឯនិរោធ​សច្ច ហៅថា​និរោធៈ​ផង ហៅថា​និរោធ​សច្ច​ផង។ សច្ចៈ​ទាំងឡាយ ហៅថា​ទុក្ខសច្ច។បេ។ សច្ចៈ​ទាំងឡាយ ហៅថា​សមុទយសច្ច។បេ។ សច្ចៈ​ទាំងឡាយ
ថយ | ទំព័រទី ២២ | បន្ទាប់