បិដកភាគ ៨៨

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៨៨

មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
អភិធម្មបិដក
យមកៈ ទុតិយភាគ


ធាតុយមកៈ
បណ្ណត្តិវារៈ
 ឧទ្ទេសវារៈ
 និទ្ទេសវារៈ
  បទសោធនវារៈ
  បទសោធនមូលចក្កវារៈ
  សុទ្ធធាតុវារៈ១០
  សុទ្ធធាតុមូលចក្កវារៈ១២
បវត្តិវារៈ១៣
 ឧប្បាទវារៈ១៣
បរិញ្ញាវារៈ១៦
សច្ចយមកៈ
បណ្ណត្តិវារៈ១៦
 ឧទ្ទេសវារៈ១៦
 និទ្ទេសវារៈ២០
  បទសោធនវារៈ២០
  បទសោធនមូលចក្កវារៈ២២
  សុទ្ធធាតុវារៈ២៤
  សុទ្ធធាតុមូលចក្កវារៈ២៥
បវត្តិវារៈ២៧
 ឧប្បាទវារៈ២៧
 និរោធវារៈ៧៧
 ឧប្បាទនិរោធវារៈ១១៨
បរិញ្ញាវារៈ១៤១
សង្ខារយមកៈ
បណ្ណត្តិវារៈ១៤៥
 ឧទ្ទេសវារៈ១៤៥
 និទ្ទេសវារៈ១៤៧
  បទសោធនវារៈ១៤៧
  បទសោធនមូលចក្កវារៈ១៤៩
  សុទ្ធសង្ខារវារៈ១៥១
បវត្តិវារៈ១៥៣
 ឧប្បាទវារៈ១៥៣
 និរោធវារៈ១៩៧
 ឧប្បាទនិរោធវារៈ២៣៣
បរិញ្ញាវារៈ២៥៦