អើ។ មិនមែន​សមុទយៈ មិន​ហៅថា​សមុទយសច្ច​ឬ។ អើ។ មិនមែន​សច្ច​ទាំងឡាយ មិន​ហៅថា​ទុក្ខសច្ច​ឬ។ អើ។ មិនមែន​សមុទយៈ មិន​ហៅថា សមុទយសច្ច​ឬ។ អើ។ មិនមែន​សច្ចៈ​ទាំងឡាយ មិន​ហៅថា​និរោធ​សច្ច។បេ។ មិនមែន​សច្ចៈ​ទាំងឡាយ មិន​ហៅថា​មគ្គសច្ច​ឬ។ អើ។ មិនមែន​និរោធ មិន​ហៅថា​និរោធ​សច្ច​ឬ។ អើ។ មិនមែន​សច្ចៈ​ទាំងឡាយ មិន​ហៅថា​ទុក្ខសច្ច​ឬ។បេ។ មិនមែន​សច្ចៈ​ទាំងឡាយ មិន​ហៅថា​សមុទយសច្ច​ឬ។បេ។ មិនមែន​សច្ចៈ​ទាំងឡាយ មិន​ហៅ​មគ្គសច្ច​ឬ។ អើ។ មិនមែន​មគ្គ មិន​ហៅថា​មគ្គសច្ច​ឬ។ អើ។ មិនមែន​សច្ចៈ​ទាំងឡាយ មិន​ហៅថា​ទុក្ខសច្ច​ឬ។ អើ។ មិនមែន​មគ្គ មិន​ហៅថា​មគ្គសច្ច​ឬ។ អើ។ មិនមែន​សច្ចៈ​ទាំងឡាយ មិន​ហៅថា​សមុទយសច្ច​ឬ។បេ។ មិនមែន​សច្ចៈ​ទាំងឡាយ មិន​ហៅ​និរោធ​សច្ច​ឬ។ អើ។
 [៣៦] ទុក្ខ ហៅថា​សច្ចៈ​ឬ។ អើ។ សច្ចៈ​ទាំងឡាយ ហៅថា​ទុក្ខសច្ច​ឬ។ ទុក្ខសច្ច ហៅថា​សច្ចៈ​ផង ហៅថា​ទុក្ខសច្ច​ផង សច្ចៈ​ទាំងឡាយ​ដ៏​សេស ហៅថា​សច្ចៈ មិន​ហៅថា​ទុក្ខសច្ច​ទេ។ សមុទយៈ ហៅថា​សច្ចៈ​ឬ។ អើ។បេ។ និរោធ ហៅថា​សច្ច​ឬ។
ថយ | ទំព័រទី ២៤ | បន្ទាប់